ілім - анатомия - өздік - спорттық - мүшелер - жұмысы - барлығы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
          3 деңгейлі СМК құжаты
                  ПОӘК
              ПОӘК 042-18-35.1. 05
                  /02-2013
                    
                  ПОӘК
Студенттерге арналған пәннің  бағдарламасы
<<анатомия спорттық морфология негіздерімен>>
                    
                    
               № 1 басылым
                   2013 ж.

                    
	
                    
                    
                    
                    
                    
      ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІі

<<анатомия спорттық морфология негіздерімен>>
                    
<<5В010800>> - <<дене шынықтыру және спорт>> мамандығы үшін
                    
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                 Семей 
                   2013

1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Құрастырушы__________<<____>>_____ 20___ж., аға оқытушы Кунанбаева С.К.

   <<Биология>> кафедрасы
	

2.	ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Биология кафедрасында отырысында
 <<____>>___________ 20___ж.№____хаттама

Кафедра менгерушісі_______Калиева С.К.
2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
<<____>>___________ 20___ж. №____ хаттама

Төрайымы____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ
Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған
<<____>>___________ 20___ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.

4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕНМазмұны

1.
Жалпы ережелер
2.
Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
3.
Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
4.
Курс форматы 
5.
Курс саясаты
6.
Баға қоюдың саясаты
7.
Әдебиет тізімі1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:
 Кунанбаева Сауле Кабидулловна, аға оқытушы
Биология кафедрасы
Байланыс ақпараты - тел: 773010, оқу ғимараты № 3, кабинет № 120
Сабақ өткізу орны - дәрісхана № кестеде
Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3

1.2 Пәннің қысқаша мазмұны: <<Анатомия спорттық морфология негіздерімен>> пәні курсының бағдарламасы жас шамасы, конституционалдық, динамикалық, сонымен қатар, адам ағзасының макроскопиялық және микроскопиялық құрылымы туралы қазіргі заманғы деректерді есепке ала отырып даярланған.
Атаулы курс адам анатомиясының жас және ерекшеліктерін,спорттық жаттығулардың тірек-қимыл аппаратына тигізетін әсерін ғылыми тұрғыдан жан-жақты зерттеп қарастырды. 
1.3 Пәннің мақсаты: дене шынықтыру пәні мұғалiмiнің медицина-биологиялық бiлiмнiң қажеттiлiгi. Кіріспе. Организмнiң жасушалық және ұлпалық құрылымының дәрежесін, организмнiң өсу және даму заңдылықтарын, қалып, сүйектер және олардың бiрiгуiн, қаңқа бұлшықеттер, бұлшықеттердің жұмысы, жалпы және жеке қалыпты қозғалыстағы анатомия, ішкі ағзалар, жүрек-тамыр жүйесі, ішкі секреция ағзалары, жүйке жүйесі, сезу мүшелері, жас шамасы морфологиясын,конституциялық морфологияны, жыныстық деформизм және спорттық морфологияны қамтиды.


1.4 Пәннің міндеттері. 
* Студенттердің диалектикалық - материалистік дүниетанымының қалыптасуына ықпал ету;
* Студенттердің жалпы биологиялық, теориялық және әдістемелік даярлығының ауқымын кеңейту;
* Адам ағзысының құрылысын оның барлық ұйымдастыру деңгейінде тереңдете оқыту;
* Жас шамасы, конституционалдық, морфологиясының, сондай-ақ, жыныстық диморфизм негіздерімен таныстыру және адам денесіне сыртқы ортаның, еңбектін, әлеуметтік жағдайларының тигізетін әсерлерін қарастырады. Қалыпты жағдайы мен қимыл - қозғалысының анатомиялық талдау тәсілі мен морфологиялық зерттеу әдістерін қолдануы дағдыға айналдыру.

1.5 Оқып-білудің нәтижелелері:
	Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:
-өздік жұмыстарды белсендіру;
-білім сапасын көтеру; 
-негізгі қолданатын әдістерін білу;

1.6 Курстың пререквизиттері: Биология.
1.7 Курстың постреквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және гигиенасы, адам анатомиясы. Массаж. Спорттық медицина. Емдік дене тәрбиесі. Педагогикалық практика.
2. Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
1 кесте
№
т/б
Тақырып атауы
Сағаттар 
Әдебиет 


Дәріс
Прак саб
ОСӨЖ
СӨЖ

1.
Адам анатомиясы. Кіріспе
27.1.1-7.1.14
2.
Сүйектер туралы ілім
27.1.1-7.1.14
3.
Сүйектердің байланысуы туралы ілім
2

3,2
11,25
7.1.1-7.1.14
4.
Бұлшықеттер туралы ілім
27.1.1-7.1.14
5.
Спланхнология
Ішкі органдар туралы ілім.
2

3,2
11,25
7.1.1-7.1.14
6.
Спланхнология
Ішкі органдар туралы ілім.
27.1.1-7.1.14
7.
Зәр шығару жүйесі
2

3,2
11,25
7.1.1-7.1.14
8.
Тамыр жүйесі туралы ілім
27.1.1-7.1.14
9.
Нерв жүйесі туралы ілім
2

3,2

7.1.1-7.1.14
10.
Сезім мүшелері
2


11,25
7.1.1-7.1.14
11.
Динамикалық морфология
2

3,2

7.1.1-7.1.14
12.
Жеке динамикалық морфология.
2


11,25
7.1.1-7.1.14
13.
Қозғалысты қамтамасыз ету жүйелерінің жүктемелерге адаптациясы.
2

3,2

7.1.1-7.1.14
14.
Қол және аяқ сүйектерін морфокинезиологиялық талдау.
2


11,25
7.1.1-7.1.14
15.
Дененің түсу және айналмалы қозғалыстарының анатомиялық сипаттамасы.
2

3,2

7.1.1-7.1.14
16.
Жасуша және ұлпа.

1


7.1.1-7.1.14
17.
Сүйектер және олардың құрылымы.

2


7.1.1-7.1.14
18.
Ұлпа жүйесі.Булшық ет туралы ілім.

3


7.1.1-7.1.14
19.
Ішкі мүшелер және эндокринді бездер.

2


7.1.1-7.1.14
20.
Жүрек қантамыр жүйесі және мүшелер. Иммуногенез.

2


7.1.1-7.1.14
21.
Нерв системасы және сезім мүшелері.

2


7.1.1-7.1.14
22.
Динамикалық морфология

2


7.1.1-7.1.14
23.
Спорттық морфология

1


7.1.1-7.1.14

Барлығы
30
15
22,5
67,53. ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
<<Анатомия спорттық морфология негіздерімен>> курсын оқыту өзара байланысты төрт форманы қажет етеді: дәріс, практикалық сабақ, ОСӨЖ-оқытушының студентпен өздік жұмысы, және СӨЖ- студенттің өздік жұмысы. 
Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспекті оқулықтардан және оқу құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған өте пайдалы. Конспекті лектор беретін кеңестер кезінде де толықтыруға болады. Практикалық сабағына дайындалуда келесі қажет болады: сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша ұсынылған теориялық материалдарды зерттеу; практикум немесе нақты әдістемелік нұсқаулардан жұмыстың мазмұнымен, қажетті құралдар, реактивтер, ыдыспен танысу; алғашқы сабаққа жіберілу алыңған соң жеке тапсырма орындау; қорытындысымен орындалған жұмыстың есебін жазу және оны қорғау. ОСӨЖ және СӨЖ күнделікті және міндетті дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті оқытушымен тексеріледі. Аудиториядан тыс өздік жұмыста студенттер әдебиетпен жұмыс істеп, үй тапсырмасын орындап, практикалық сабақтарға дайындалады. 

4  КУРС ФОРМАТЫ
<<Анатомия спорттық морфология негіздерімен>>  - 3 кредит.
Курс бойынша 50 минуттық дәріс аптасына 2 рет болады, 50 минуттық практикалық сабақ аптасына 1 рет болады. Дәрістерге, практикалық сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысуға студент міндетті. Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары (ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент белгілі бір балын жоғалтады. Практикалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы сұрақтарға толық жауап беріп және тәжірибе жүргізу үшін кейбір жануарларды анықтамалық кітаптан тауып, жазып келуі керек. Сол жағдайда ғана тәжірибелік жұмысқа толық қорытынды жасауға болады. Сабаққа дайын емес студент практикалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.

5 курс саясаты
	Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан қалу, дер уақытта жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда баллдарды алу түрінде штрафтар салынады. 

6. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ
Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан нәтижесінің (40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.
Апта және бақылау түрлері бойынша баллдардың таратылуы кестеде келтірілген 
<<Анатомия спорттық морфология негіздерімен>> пәні бойынша балдардың таратылуы
2 кесте
Апта 
Бақылау түрі
Балдардың барлығы
Қосымша 
1-7
Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық
30
Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді
Практикалық жұмыстарды орындау (қорғау)
1
Жасуша және ұлпа.
20

2
Сүйектер және олардың құрылымы.
20


Сүйектер және олардың құрылымы.
20

3
Ұлпа жүйесі.Булшық ет туралы ілім.
15


Ұлпа жүйесі.Булшық ет туралы ілім.
15

4
Ұлпа жүйесі.Булшық ет туралы ілім.
15


Ішкі мүшелер және эндокринді бездер.
15

5
Ішкі мүшелер және эндокринді бездер.
15


Барлығы практикалық жұмыс бойынша
135

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы
1
Сүйек аралық байланыстар-артрология
10

2
Бұлшықеттердің қосымша аппараты.
10

3
Ішкі органдар туралы ілім.
10


Барлығы
30

Студенттің өздік жұмысы
1
Ұлпалар. Қызметі. Жіктелуі және орналасуы. Қысқаша сипаттама.
15

2
Қанқа туралы түсінік
Сүйек туралы ілім
15

3
Бұлшықеттер туралы ілім
15


Барлығы
45

Шекаралық бақылау

Тапсырманы график бойынша орындау
60


1 - 7 аптаның оқу нәтижесінің барлығы 
300

8-15
Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық
30
Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді
Практикалық жұмыстарды орындау (қорғау)
1
Жүрек қантамыр жүйесі және мүшелер. Иммуногенез.
20
2
Жүрек қантамыр жүйесі және мүшелер. Иммуногенез
20

4
Нерв системасы және сезім мүшелері.
20


Нерв системасы және сезім мүшелері.
20

5

Динамикалық морфология
10


Динамикалық морфология
10Спорттық морфология
10


Барлығы практикалық жұмыс бойынша
110

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы
1
Анатомиялық сипаттама (циклды, ациклды айналым
10

2
Жеке динамикалық морфология. 
10

3
Антропометрия техникасы. Гониометрия
10

4
Спортсмендердің жаттығу деңгейіне морфологиялық бақылау.
10


Барлығы
40

Студенттің өздік жұмысы
1
Жүрек қантамыр жүйесі және мүшелер. Иммуногенез.
20

2
Нерв системасы және сезім мүшелері.
20

3
Динамикалық морфология
20


Барлығы
60

Шекаралық бақылау

Тапсырманы график бойынша орындау
60

8 - 15 аптаның оқу нәтижесінің барлығы 
300

1 - 15 аптаның оқу нәтижесінің барлығы 
600

Емтихан балдарының барлығы
400

Академиялық мерзімде балдардың барлығы 
1000


Студенттердің білім бағалау шкаласы:

Әріптік жүйе бойынша баға
Балдардың сандық эквиваленті
Проценттік мазмұны
Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А
4,0
95-100
Өтежақсы
А-
3,67
90-94
-<<-
В+
3,33
85-89
Жақсы
В
3.00
80-84
75-79
-<<-
В-
2,67

-<<-
С+
2,33
70-74
Қанағаттанарлық
С
2,00
65-69
-<<-
С-
1,67
60-64
-<<-
Д+
1,33
55-59
-<<-
Д
1,00
50-54
-<<-
Ғ
0,00
0-49
Қанағаттанарлықсыз

ӘДЕБИЕТ
 + Негізгі әдебиет
7.1.1 Кузенбаева Ә. Адам анатомиясы. - Алматы,2001.
   7.1.2 Рақышев А.Р. Адам анатомиясы. - А., 1991.
   7.1.3 Керимбаев Б.М. Анатомия человека. - А., 1992
7.1.4 Привес. М.Г. Анатомия человека. - М., 1974
   7.1.5 Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. -  М., 1985.
   7.1.6 Сапин Б.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. - М., 1989.
   7.1.7 Р.Д. Синельников.Медицина. М.,1973 г. Атлас анатомии человека.  1-3 том
   7.1.8 Анатомия человека в 2-х томах. / Под.ред. М.Р. Сапина. - 1987.
   7.1.9 Демеуов Ж.Д. т.б. Мектепке дейінгі балалардың анатомяися мен физиологиясы және гигиенасы.-А.,1998
 7.1.10 Керимбеков Т. Адам анатомиясы.-Алматы.,1992  
 7.1.11 Демеуов Ж.Д., Есимов Б.К., Жаксыбаев М.Б. Адам анатомиясының тест сұрақтары мен жауаптары.-Алматы.,2000 
 7.1.12 Бұғыбаева С.Ж. Адам физиологиясы.-А.,2003
  Қосымша әдебиеттер:
 7.1.13 Аяпова Ж.О. Цитология, эмбриология және гистология. Оқулық. Алмата 2009 ж.
 7.1.14 Тоқаев ЗҚ. Жануарлар морфологиясы. Оқулық. Алмата 2006 ж