томахин - аударма - елтану - кесте - картасы - ісі - мамандығы

|Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі               |
|Cемей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті            |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты  |ПОӘК          |ПОӘК УМКД 042-18-17.1.12/01-2013|
|ПОӘК          |Басылым №       |                |
|Оқытушыға арналған   |            |                |
|«Ел тану» пәнінің оқу  |            |                |
|-әдістемелік кешені   |            |                |

         5В020700 «Аударма ісі» мамандығына арналған

               «Ел тану» пәнінің

              ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

             ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН
               ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013
Кіріспе

   1 ЖАСАЛЫНДЫ
  Құрастырған: _______________ « 1 »  09  2013ж.


  Aударма теориясы және практикасы кафедрасының ағылшын тілінің аға
  оқытушысы _______________   Кусаинова Г.С.
  2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
  2.1. Аударма теориясы және практикасы кафедрасында


  Хаттама № 1 « 2 »     09      2013 ж.


  Кафедра меңгерушісі_______________ Ж.У. Калимова
  2.2. Гуманитарлық-зан факультетінің оқу- әдістемелік бюросында


  Хаттама № 1 «17 »    09       2013 ж.


  Оқу- әдістемелік бюро бастығы ___________________ Ш. С. Кенесбекова


  3 БЕКІТІЛДІ
  Университеттің оқу- әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және
  басылымға ұсынылды.


  Хаттама № 1 « 18 »      09          2013 ж.
  оқу- әдістемелік кеңестің бастығы,
  бірінші проректор
    Г. К. Искакова


  4. АЛМАСТЫРЫЛДЫ №                  2013 ж.Мазмұны
1. Қолдану саласы
2. Нормативті сілтемелер
3. Жалпы мәліметтер
4. Пәннің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасының мазмұны
5. Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы
7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамттылу картасы.
8. Әдебиет
1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
   Оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіретін «Елтану» пәні бойынша
оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы 5В020700 «Аударма ісі» мамандығы
студенттеріне арналған.

2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Елтану» пәнінің оқытушыға арналған бұл жұмыс оқу бағдарламасы пәннің оқу
процесін ұйымдастыру тәртібін  төмендегі  құжаттардың  ұсыныстары  мен
талаптарына сәйкес жасаған:
Типтік оқу бағдарламасы 050207«Аударма ісі»  мамандығы бойынша  Қазақстан
Республикасының МЖМБС _____________________жалпыға  бірдей білім  беру
Мемлекеттік стандартына сәйкес құрастырылған.
050207 –Аударма ісі мамандығы бойынша жалпыға бірдей Мемлекеттік білім беру
стандартына сәйкес құрастырылған типтік  оқу  бағдарламасы,  Қазақстан
Республикасы білім және ғылым  Минстрлігінің  11.05.2005  жылғы  №289
бұйрығымен бекітілген және күшіне енгізілген.
  СТУ 042- РГКП-СГУ-8-2007  Университет  стандарты  «Пәндердің  оқу-
әдістемелік кешендерінің жасалу және безендірілуінің жалпы талаптары»
  ҚП 042-08.10.10.12-2007 Құжаттандыру  процедурасы  «Пәндердің  оқу-
әдістемелік кешендерінің құрылысы және мазмұны»

  3. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
3.1.Пән мазмұнының қысқаша түсініктемесі
Елтану курсы шет тілінде оқылады және студенттердің дүниетанымын дамытуға
өз үлесін қосады, тілдік бірліктердің ұлттық-мәдени семантикасы туралы
мағлұмат беріп, осы семантикада өз көрінісін табатын адамдардың тарихы
жағдайы, салт-дәстүрі, олардың бір-біріне, дүниеге көзқарасы туралы
хабардар етеді.

3.2 Курстың мақсаты: Аударма процесі кезінде кәсіби деңгейде қатынас құралы
ретінде қолданылатын шет тілін меңгеру үшін қажет мәдениаралық және
танымдық біліктерін қалыптастыру.

3.3 Курстың міндеті:
   Танымдық біліктілік тілін оқитын елдің тарихы, экономикасы,
мәдениеті, қоғамдық-саяси құрылымы туралы білімді жетілдіріп қана қоймай,
алған білімді кәсіби-практикалық қызметте де қолдануды қарасырады.

3.4 Бұл курсты оқу барысында студент білуі тиіс:
Елтану курсын аяқтағанда студенттер білулері керек:
  - тілін оқитын елдің саяси, экономикалық және әлеуметтік, мәдени
   процестеріне талдай жасай алуы;
  - Қазақстан Республикасында жүріп жатқан процестерді ақиқатты және
   құбылыстарды салыстыра отырып, жалпы және ерекше оқиғаларды көрсете
   алуы;
  - нақты мәдениаралық жағдайларға байланысты туындайтын мәселелерде
   лингвоелтану курсы бойынша алған білімін пайдалана алуы;
  - сөздік қорын елтануға байланысты қолданылатын фразеологиялық сөз
   тіркестерімен, ағылшын тілі лексикалық- семантикалық айырмашылығын
   көрсететін варианттармен толтыра алу;
  - қарама-қайшы келетін пікір қалыптасқан уақытта өз пікірін дәлелдей
   алатын болуы керек.


  3.5 Пәннің пререквизиттері: «Шет тілі», «Тіл біліміне кіріспе»,
  «Мамандыққа кіріспе», «Тіл теориясының негіздері».

  3.6 Пәннің постреквизиттері: «Лингвоелтану», «Арнайы кәсіби тіл», «Тілі
оқытылатын елдің әдебиеті және аударма мәселелері», «Стилистика».

  1 кесте – Оқу жоспарының көшірмесі

|Курс  |семестр |кредит |Дәріс |ОСӨЖ   |СӨЖ  |Барлығы|Бақылау   |
|    |    |    |    |     |    |    |түрі    |
|III  |VI   |1    |15   |15    |15   |45   |емтихан   |

  4. ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

2 кесте – Пәннің мазмұны. Сабақ түріне қарай сағат бөлу :

|       |                         |Лек|СӨЖ|ОСӨ|
|Тақырып   |Мазмұны                     |ция|  |Ж |
|атауы    |                         |  |  |  |
|1. The United|The Geographical position of the United Kingdom |1 |1 |1 |
|Kingdom of  |and Northern Ireland, its component parts,    |  |  |  |
|Great Britain|territory and population. The climate. Inland  |  |  |  |
|and Northern |waters. Mineral resources of GB.         |  |  |  |
|Ireland.   |                         |  |  |  |
|2. Economy of|Economic activity. The leading industries of GB |1 |1 |1 |
|Great Britain|and their location. Manufacturing. Mining. Power.|  |  |  |
|and Northern|Transportation. Other industries.        |  |  |  |
|Ireland.   |                         |  |  |  |
|3. The    |Monarchy as the oldest secular institution in the|1 |1 |1 |
|British   |United Kingdom.                 |  |  |  |
|monarchy.  |The principle of the adage “the Queen reigns but |  |  |  |
|       |does not rule”. The Royal Prerogatives.     |  |  |  |
|4. The UK  |Parliamentary Monarchy. The Structure of UK   |1 |1 |1 |
|Parliament. |Parliament. Work of Parliament. The principles of|  |  |  |
|       |the British parliamentary system. The main    |  |  |  |
|       |functions of Parliament.             |  |  |  |
|5. The Houses|The House of Commons. The House of Lords. The  |1 |1 |1 |
|of      |arrangement of both chambers. Members of the   |  |  |  |
|Parliament. |House of Commons and The House of Lords. The main|  |  |  |
|       |work of the two chambers.            |  |  |  |
|6. The    |Uncodified Constitution of England and Wales.  |1 |1 |1 |
|British   |Basic Documents of the British Constitution. The |  |  |  |
|Constitution.|leading principles to the British Constitution. |  |  |  |
|7. The    |The modern Government. The Prime Minister and his|1 |1 |1 |
|British   |(her) unique position. The Cabinet. Types of   |  |  |  |
|Government. |Ministers. The main government departments. Ways |  |  |  |
|       |of Restriction of Government’s power.      |  |  |  |
|8. Elections |General Rules of Elections. The Election     |1 |1 |1 |
|and the   |Procedure. How Elections Work.          |  |  |  |
|Election   |Constituencies, franchise and suffrage. Types of |  |  |  |
|Procedure.  |parliamentary election. The two-party system as a|  |  |  |
|       |product of the electoral system.         |  |  |  |
|9. Local   |A system of Local Government, its organization  |1 |1 |1 |
|Government. |and functions. The major types of local     |  |  |  |
|       |authority, the history of their development. The |  |  |  |
|       |major services of local councils. System of local|  |  |  |
|       |governments in separate areas. Councilors and  |  |  |  |
|       |their functions.                 |  |  |  |
|10. British |Main principles of British law. Legal      |1 |1 |1 |
|Judicial   |professionals – solicitors and barristers.    |  |  |  |
|System.   |Types of courts and legal proceedings (civil and |  |  |  |
|       |criminal courts, tribunals).           |  |  |  |
|11. The   |The Conservative party, right wing. The Labour  |1 |1 |1 |
|System of  |party, left wing. The Liberal party, a center.  |  |  |  |
|Political  |Other parties – the Green party, the Scottish  |  |  |  |
|Parties.   |Nationalist party, Plaid Cymru, Sinn Fein, the  |  |  |  |
|       |Ulster Democratic Unionist party, the Social   |  |  |  |
|       |Democratic Labour party. Think-tanks.      |  |  |  |
|12. Religion |Religious freedom. The Established churches of  |1 |1 |1 |
|in Great   |GB. Other churches and other religions and    |  |  |  |
|Britain.   |religious groups in GB.             |  |  |  |
|13. The   |The national newspapers. Press tycoon Rupert   |1 |1 |1 |
|Media: The  |Murdoch, the Mirror Group, News International.  |  |  |  |
|Press, Radio |Regional papers. News agency Reuters. Radio and |  |  |  |
|and     |Television. The British Broadcasting Corporation |  |  |  |
|Television. |(BBC). Government and the media.         |  |  |  |
|14. Education|System of Primary and Secondary education.    |1 |1 |1 |
|in Great   |Examinations: The General Certificate of     |  |  |  |
|Britain.   |Secondary Education (GCSE), Advanced       |  |  |  |
|       |Supplementary (AS), the General National     |  |  |  |
|       |Vocational Qualification (GNVQ). Academic    |  |  |  |
|       |Calendar. Further and Higher education.     |  |  |  |
|       |Oxford and Cambridge. Bachelor of Arts, or of  |  |  |  |
|       |Science (BA or BSc), Master of Arts or of Science|  |  |  |
|       |(MA or MSc), Doctor of Philosophy (PhD).     |  |  |  |
|       |Specialist higher education institutions.    |  |  |  |
|15. The   |The British Class System today. The Upper Class. |1 |1 |1 |
|British   |The Middle Class (Upper middle class, Middle   |  |  |  |
|Social Class |middle class, Lower middle class).Working Class |  |  |  |
|System.   |(Skilled working class, Unskilled and      |  |  |  |
|       |semi-skilled working class). Underclass.     |  |  |  |
|       |Immigrants from Europe. Immigrants from outside |  |  |  |
|       |Europe.                     |  |  |  |

  5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Географиялық жағдайы: Аралдар, теңіздер, көлдер. Климаты. Табиғи
минералдық ресурстары. (Карта, схема, иллюстрация).
5.2. Экономика. Жалпы мінездеме. Дамыған өнеркәсіптер, олардың шоғырлануы.
Космосты зерттеу. Ауылшаруашылығы. Транспорт.
5.3. Мемлекеттік құрылымы:
 Е лді округқа бөлудің принципі.
Конституция. Тәртіп бұзушылық пен жазалау түрлері. Қазіргі замандағы
полиция.
5.4. Ұлттық сана-сезім. Оның ерекшеліктері. Діни ағымдар. Қазіргі ағылшын
тіліндегі нәсілдік және жыныстық қатынасқа байланысты қайшылықтар.
5.5.Қоғам мен жеке адам қарым-қатынасы. Демалыс. Халықты пенсиямен
қамтамасыз ету. Әлеуметтік мәселелер. Жұмыс мәселесі. Қылмыстың өршуі-
әлеуметтік себептер. Қоршаған ортаны ластау.
5.6. Мәдениет, өнер, ғылым. Білім беру жүйесінің ерекшелігі. Көрнекті
мәдени қайраткерлер. Елдің әлемге танымал мәдениет ошақтары.

6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

1. кесте- Пәннің оқу-әдістемелік картасы
|Дәріс тақырыбы     |Көрнекті құралдар|Өз бетімен оқуға |Тексеру түрі   |
|            |         |арналған сұрақтар |         |
|1. The United Kingdom |Articles,    |The peculiar   |Abstract     |
|of Great Britain and  |journals, maps. |status of some  |Compendium    |
|Northern Ireland.   |         |islands. The   |         |
|            |         |specificity of the|         |
|            |         |Northern Sea.   |         |
|2. Economy of Great  |Articles,    |The leading    |Selection of   |
|Britain and Northern |journals, photos.|industries.    |information    |
|Ireland.        |         |         |material.     |
|3. The British     |Articles,    |Sources of income |Drafting of tables|
|monarchy.       |journals, photos,|of the royal   |and schemes.   |
|            |video.      |family. The main |         |
|            |         |ceremonies and  |         |
|            |         |tradition     |         |
|            |         |associated with  |         |
|            |         |the monarchy.   |         |
|4. The UK Parliament. |Schemes,     |History of the  |         |
|            |articles, photos,|formation of the |Report      |
|            |magazines.    |Parliament.    |         |
|5. The Houses of    |Video.      |House of Lords  |Selection of   |
|Parliament.      |         |reform, the basic |information    |
|            |         |principles.    |material.     |
|6. The British     |Articles,    |Possible areas of |Report.      |
|Constitution.     |journals, photos,|reform of     |         |
|            |video.      |Unwritten     |         |
|            |         |Constitution and |         |
|            |         |its perception in |         |
|            |         |society.     |         |
|7. The British     |Newspapers,   |The Prime     |Discussion.    |
|Government.      |journals.    |Minister. Shadow |         |
|            |         |Cabinet.     |         |
|8. Elections and the  |Articles,    |Alternative    |Review Essay.   |
|Election Procedure.  |journals, photos.|electoral system, |         |
|            |         |the modern debate |         |
|            |         |on the issue.   |         |
|9. Local Government.  |Newspapers,   |Comparative    |Report.      |
|            |journals.    |analysis of the  |         |
|            |         |system of local  |         |
|            |         |government in the |         |
|            |         |UK and the    |         |
|            |         |Republic of    |         |
|            |         |Kazakhstan.    |         |
|10. British Judicial  |Articles,    |Judiciary. The  |Drafting of tables|
|System.        |journals, photos.|concept of    |and schemes.   |
|            |         |precedent.    |         |
|11. The System of   |Articles,    |Parties in the UK.|Selection of   |
|Political Parties.   |journals, photos,|Opposition.    |information    |
|            |schemes.     |         |material..    |
|12. Religion in Great |Newspapers,   |The first centers |Discussion.    |
|Britain.        |journals.    |of Christianity in|         |
|            |         |Britain.     |         |
|13. The Media: The   |Articles,    |Television, radio,|Drafting of tables|
|Press, Radio and    |journals, videos.|newspapers,    |and schemes.   |
|Television.      |         |magazines. Rupert |         |
|            |         |Murdoch. BBC.   |         |
|14. Education in Great |Articles,    |Upbringing and  |Report.      |
|Britain.        |journals, photos,|education as a  |         |
|            |schemes.     |cultural and   |         |
|            |         |historical    |         |
|            |         |tradition in the |         |
|            |         |UK.        |         |
|15. The British Social |Articles,    |Ethnic minorities |Review Essay.   |
|Class System.     |journals, photos,|and immigrants.  |         |
|            |schemes.     |         |         |


7 ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
 4 кесте – Оқу әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

|Оқулықтың атауы       |Әдебиет  |Студент  |Қамтамасыздандыру  |
|               |саны    |саны    |пайызы       |
| G.D. Tomakhin: Across The  |8     |8     |100         |
|Countries of the English   |      |      |          |
|Language           |      |      |          |
| Bell, Michael, Childerley: |8     |8     |100         |
|The Moral Landscape of a   |      |      |          |
|Country Village (1994)    |      |      |          |
| Bogdanor, Vernon, The    |8     |8     |100         |
|Monarchy and the Constitution|      |      |          |
|(1996)            |      |      |          |
| Kearney, Hugh, The British |4     |8     |50         |
|Isles: A History of Four  |      |      |          |
|Nations (1989)        |      |      |          |
| Champion, A.G., and     |3     |8     |30         |
|Townsend, A.R., Contemporary |      |      |          |
|Britain: A Geographical   |      |      |          |
|Perspective         |      |      |          |
|(1991)            |      |      |          |
|Лингвострановедение Англии. |8     |8     |100         |
|Михайлов Н.Н.        |      |      |          |

8.Әдебиет
8.1 Негізгі әдебиет
  1. David McDowall. Britain in Close-Up. Longman. ISBN: 0582328268. 208
   pages. - 2008.
   http://avaxhome.bz/ebooks/cultures_languages/0582328268Britain.html
  2. Михайлов Н.Н. Лингвострановедение Англии. / English Cultural
   Studies. ISBN 5-7695-3548-2. Учеб. пособие для студ. филол. фак. и
   фак. ин. яз. высш. учеб. заведений. — 2-е изд., стер. - М.:
   Издательский центр «Академия », 2006. — 208 с.
   http://www.twirpx.com/file/188394/
8.2 Қосымша әдебиет
  1. The history of Britain and Ireland. ISBN: 9780199112517. Oxford :
   Oxford University Press, 416 pages. – 2005.
  2. Contemporary Britain. McCormick, John. ISBN: 9780333964200.
   Basingstoke : Palgrave Macmillan, 242 pages. - 2003.
  3. G.D. Tomakhin: Great Britain, Cities and Counties (2001).
  4. G.D. Tomakhin: : Great Britain, London (2000).
  5. Peter Bromhead. Life in Modern Britain. ISBN: 9780582749191. – 1998.
  6. The official website of the British Monarchy.
  7. The official website of the UK Parliament .
  8. Голицынский Ю.Б. Great Britain (2006).
  9. Yerokhina L. Palette of Five Countries (2005).
 10.  Томахин Г.Д. Образование в Британии.  Education  in  Britain:
   Лингвострановед. справ. / Г.Д. Томахин. - Москва : Просвещение, 2002.
   - 80 с. - ISBN 5-09-010835-8.
 11.  Томахин Г. Д. Дом англичанина - его крепость. An Englishman's home is
   his castle : Лингвострановед. справ. / Сост. Г.Д.Томахин. - Москва :
   Просвещение, 2002. - 126 с. - ISBN 5-09-009881-6.
 12.  Томахин Г.Д. Будни и отдых британцев. Everyday life and leisure:
   Лингвострановед. справ. / Г.Д. Томахин; Сост. Г. Д. Томахин. - Москва:
   Просвещение, 2002. - 128 с. - ISBN 5-09-009959-6. 
 13. G.D. Tomakhin: Across The Countries of the English Language (1998).
 14. Bogdanor, Vernon. The Monarchy and the Constitution (1996).
 15. Britain. O'Driscoll, James. ISBN: 9780194324298. Oxford : Oxford
   University Press, 224 pages. - 1995.
 16. Bell, Michael, Childerley: The Moral Landscape of a Country Village
   (1994).
 17. Champion, A.G., and Townsend, A.R. Contemporary Britain: A
   Geographical Perspective (1991).
 18. Kearney, Hugh, The British Isles: A History of Four Nations (1989).
 19. Elbaum, Bernard the Decline of the British Economy (1985).
 20. Khimunina Т., Konon N., Welsh I. Customs, Traditions and festivals of
   Great Britain. M., Prosveschenie, 1984.
 21. Томахин Г.Д. Страноведение Великобритании. // Иностранные языки в
   школе.