ілімдер - құралдар - көрнекі - дайындау - учений - правовых - ежелгі
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ 
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМЖ құжаты
ОӘК
ПОӘК  042-18-20.1.72/01-2013                     
«Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 


№1 басылым
    .09.2013ж
  «Саяси –құқықтық ілімдер тарихы»
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
Оқытушыған арналған оқу жұмыс бағдарламасы
«5В030100»- құқықтану мамандықтарына арналған

Семей
2013

	ӘЗІРЛЕГЕН
      Құрастырушы: «құқықтану» кафедрасы аға оқытушысы                   
                                                         Майшекина Э.С.
	ТАЛҚЫЛАҒАН
2.1. «Құқықтану» кафедрасының отырысында № 1 хаттама  « »  09. 2013ж. 
Кафедра меңгерушісі		                               Елеманов С.Х.		

2.2. Гуманитарлық-заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросында отырысында 
№ 1 хаттама «  » 09. 2013ж. 
      Төраға                                             Кеңесбаева Ш.С                                                                                                
 
	БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында шығаруға мақұлданған және ұсынылған №1 « » 09. 2013ж. №  хаттама 

ОӘК төрағасы, бірінші проректор                            Искакова Г.К

АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ № 1

Мазмұны

	Қолдану аумағы    
	Нормативтік сілтемелер 
	Жалпы ереже 
	Оқу пәнінің мазмұны (модуль бойынша)
	Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі
	Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.
	Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы
	Әдебиеттер

1.Қолданылу аумағы
«Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» пәні бойынша оқу-әдістемелік комплексі. «5В030100»- құқықтану мамандықтарына арналғанЯғни,студенттерді осы курс мазмұнымен, өзектілігі және қажеттілігі, курс саясатымен,студенттер оқу процессі аяқталғаннан кейін тәжірбиесімен, білім меңгеруге негізделінеді.Оқу -әдістемелік комплекс пәнді оқытудағы негіз болып табылады.

   2.Нормативті нұсқау
     «Саяси –құқықтық ілімдер тарихы»  пәнінің оқу-әдістемелік комплексі келесідей құжаттармен өңделіп және оқу процессін ұйымдастыру тәртібіне сәйкестендіріліп жасалынды:Мемлекетік жалпыға міндетті білім беру стандарты мамандық «5В030100»- құқықтану және «5В030400» кеден ісі мамандықтарына арналған.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен 07 тамыз 2004ж, №671.әрекет етуге енгізіліп және бекітілді.Қазақ гуманитарлық –заң университетінің оқу әдістемелік «заңтану» мамандығына арналған типтік бағдарламасына негізделіп жасалынды 
«ҚР МЖБС  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «__3__»__08____ 2006 жылғы, № ____ бұйрығы бойынша әрекетке еңгізілді және бекітілді.
- СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және ресімдеужің жалпы талабы» университет стандарты
- ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжатталған процедура көрсетілген
   3.Жалпы жағдайлар
 -Оқытушы Майшекина Эльдана Советовна 
 -Құқықтану кафедрасы
 - Ақпараттық байланыс-тел 350642, Глинки 24а №1 бас оқу корпусы, кабинет № 605
 -«Саяси –құқықтық ілімдер тарихы»
 -Сабақ өткізу аудиториясы
 - Кредит саны 2
3.1 Пәннің қысқаша сипаттамасы: 
«Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» курсы – заң мазмұнына нақты да дұрыс баға беру үшін саяси және заң категорияларының мәнін ашу және олардың қоғамдағы ролін, өз деңгейіндегі қызметін анықтау үшін кез-келген қоғам мүшесі, әсіресе, болашақ заңгер мамандарының оқып үйренуі қажеттілігінен туындап отыр. 
«Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» курсының обьектісі- мемлекет, қоғамның саяси жүйесі ретіндегі институттар, әртүрлі қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық және тарихи-құқықтық ілімдер мен концепцияларды оқыту, және олардың мәні, құрылымы, негізгі бөлшектері, принциптері, институттары.
«Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» пәні адамзаттың таңдаулы өкілдерінің мемлекетпен құқықтың даму тарихын, бостандық пен әділдіктің, заң мен заңдылықтың, қоғамдық және мемлекеттік құрылыстың, адамдардың құқылармен бостандығын, билік пен жеке адамдардың өзара қарым-қатынасы мен олардың формалары мен принциптері  туралы тереңде зерделі ойларын оқытады. 
3.2 «Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» курсын зерделеудің негізгі мақсаты-курс бойынша оқу материалын жетілдіру. Қоғамдық ғылымдар жүйесінде «Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» курсының орнын көрсету. Ғылым ретінде «Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» курсының мәнін анықтау. Құқық саласының даму эволюциясы және оның негізгі аспектілерімен таныстыру. Ғылыми сала бойынша жаңа ұғымдар қалыптастырып, заңи негізде мағлұматтар беру. 
3.3 «Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» курсын зерделеудің негізгі міндеттері- курс теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, студенттердің құқықтармен қатар міндеттерін айқындау, құқықтық сананы жетілдіре отырып, құқықтық мәдениетілікті қалыптастыру және жалпы құқықтық біртұтастық өзінің күрделі байланыстарымен қозғалыстың, дамудың формасы ретінде танылады. 
«Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» курсының кезеңдерін, қоғам салаларына байланысты және даму ерекшеліктерін ескере отырып, оның ғылым ретінде алатын орнын қазіргі заман тарихының құқықтық және саяси даму ерекшеліктерін, тарихи даму үрдісін студенттерге ғылыми негізде түсіндіруді алға міндет етіп қояды.
3.4 Курс аяқталған соң студент: 
	Әлемдік тарих тенденциялар негізінде адамзаттың тарихи дамуының кезеңдері туралы ғылыми негізінің болуы.
	 Қоғамның дамуының туралы: әлемдік тарихи процесте Қазақстанның орны, әлеуметтік (сынақ) қабілет түрі, өркениет, мәдениет әр түрлілігі туралы білімді игеру. 
	Пәнді толық меңгеру үшін студенттер «Саяси –құқықтық ілімдер тарихы» пәнін оқып игеруі тиіс. 
	конспект жасау, реферат жаза білу, ғылыми, оқу-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білуі, лабораториялық сабақта тиісті жаттығу жұмыстарын жасай білуі тиіс және кезеңдік, қорытынды бақылау жұмыстарын уақытында тапсырып отыруы қажет.
3.5 Пән пререквизиті
Әлем тарихы
Қазақстан тарихы
Құқық салалары
3.6 Пән постреквизиті: 
құқық салалары


Оқу жұмыс жоспарының үлгісі

Курс 
Семестр 
Кредит 
Дәріс
(сағ)
Семинар
(сағ)
СОЖСӨЖ
(сағ)
СОЖ
(сағ)
Барлығы
(сағ)
Бақылау түрі
1
2
2
15
15
15
45
90
емтихан

	Оқу бағдарламасының мазмұны
  Кесте -2 
Тақырып аттары және оның мазмұны
Сағаттар саны 
1
2
Дәріс тақырыптары
Модуль 1 .Саяси құқықтық ілімдер тарихы пән ретінде 
1-тақырып
Саяси құқықтық ілімдер тарихының пәні және теориялық мәселелері.

1
2-тақырып
Ежелгі Шығыс елдеріндегі саяси және құқықтық ойлар.
1
3-тақырып. 
Ежелгі Грециядағы саяси-құқықтық ілімдер.
1
4-тақырып.
Ежелгі Римдегі саяси және құқықтық ілімдер.
1
5-тақырып
ҮІ-ХҮғғ. Ортағасырлық дәуіріндегі Шығыс Араб, Орта Азия және Қазақстан мемлекеттеріндегі саяси- құқықтық ілім.
1
6-тақырып
Орта ғасырдағы Европаның саяси – құқықтық ілімдері.
1
7-тақырып
Қайта өрлеу дәуіріндегі Батыс Европадағы саяси және құқықтық ілімдер.
1
Модуль 2 .Саяси құқықтық ілімдер тарихы ағаратушылар негізі
8-тақырып
ХҮІІ-ХҮІІІғ. Голландиямен Англиядағы саяси және құқықтық ілімдер

1
9- тақырып. 
ХҮІІІ-ХХ ғ. Франциядағы саяси - құқықтық ілім.
1
10-тақырып.
Тәуелсіздік үшін күрес дәуірінде АҚШ-ғы саяси және құқықтық ілімдер. 
1
11-тақырып.
ХҮІІІғ. аяғы- ХІХғ. басындағы Германиядағы саяси құқықтық ілімдер.
1
12-тақырып.
Ресейдегі саяси құқықтық ілімдер дамуының тарихы.(ХІХ-ХІХғ. І-жартысы.)
1
13-тақырып.
ХІХ ғ. ІІ-жартысындағы Қазақстандағы саяси-құқықтық ой..
1
14-тақырып. 
ХІХғ. І-жартысындағы Батыс Европадағы саяси-құқықтық ілімдер тарихы
1
15-тақырып.
ХХғ. жаңа тәуелсіз мемлекеттердегі және Қытайдағы, Үндідегі ұлт-азаттық қозғалыстардың идеялары.
1
Тақырып 15. ҚР ның жергілікті өзін өзі басқарудың конституциялық негіздері.

1
Семинар тақырыптары

Модуль 1 .Саяси құқықтық ілімдер тарихы пән ретінде 

1-тақырып
Саяси құқықтық ілімдер тарихының пәні және теориялық мәселелері
1
2-тақырып
Ежелгі Шығыс елдеріндегі саяси және құқықтық ойлар.
1
3-тақырып. 
Ежелгі Грециядағы саяси-құқықтық ілімдер.
1
4-тақырып.
Ежелгі Римдегі саяси және құқықтық ілімдер.
1
5-тақырып
ҮІ-ХҮғғ. Ортағасырлық дәуіріндегі Шығыс Араб, Орта Азия және Қазақстан мемлекеттеріндегі саяси- құқықтық ілім.
1
6-тақырып
Орта ғасырдағы Европаның саяси – құқықтық ілімдері.
1
7-тақырып
Қайта өрлеу дәуіріндегі Батыс Европадағы саяси және құқықтық ілімдер.
1
Модуль 2 .Саяси құқықтық ілімдер тарихы ағаратушылар негізі
8-тақырып
ХҮІІ-ХҮІІІғ. Голландиямен Англиядағы саяси және құқықтық ілімдер

1
9- тақырып. 
ХҮІІІ-ХХ ғ. Франциядағы саяси - құқықтық ілім.
1
10-тақырып.
Тәуелсіздік үшін күрес дәуірінде АҚШ-ғы саяси және құқықтық ілімдер. 
1
11-тақырып.
ХҮІІІғ. аяғы- ХІХғ. басындағы Германиядағы саяси құқықтық ілімдер.
1
12-тақырып.
Ресейдегі саяси құқықтық ілімдер дамуының тарихы.(ХІХ-ХІХғ. І-жартысы.)
1
13-тақырып.
ХІХ ғ. ІІ-жартысындағы Қазақстандағы саяси-құқықтық ой..
1
14-тақырып. 
ХІХғ. І-жартысындағы Батыс Европадағы саяси-құқықтық ілімдер тарихы
1
15-тақырып.
ХХғ. жаңа тәуелсіз мемлекеттердегі және Қытайдағы, Үндідегі ұлт-азаттық қозғалыстардың идеялары.
1
Тақырып 15. ҚР ның жергілікті өзін өзі басқарудың конституциялық негіздері.

1

5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары 
5.1 Ежелгі Египеттегі мифтік көзқарастар мен түсініктер (б.э.д. ХХҮ-Үғғ.)
5.2 Брахманизм (б.э.д.ХІ-Үғ).
5.3 Сиддхарта будда. Буддизм.(б.э.д.ҮІ-ІІғ).
5.4 Даосизм. Лаоцзы(б.э.д.ҮІғ.).
5.5 Конфуций және оның ілімі.
5.6 Мо-цзы.Моизм.
5.7 Ежелгі Грециядағы Гомер (б.э.д. ҮІІІғ.).
5.8 Пифагор және пифагоршылар.
5.9 Ежелгі Грециядағы Гераклит (б.э.д.ҮІғ.-Үғ. басы).
5.10 Аристотельдің саяси басқарудағы ойы.
5.11 Рим заңгерлері, олардың саяси-құқықтық ойлары.
5.12 Орта ғасырлық Қазақстан(ХІғ.).Ж.Баласағұн.
5.13 Орта ғасырлық Италия (1225-1274жж.).
5.14 Реформация дәуіріндегі Германия( 1490-1525жж.).
5.15 Реформация дәуіріндегі Швейцария.
5.16 Орта ғасырлық Англия. Томас Мор.
5.17 Ерте буржуазиялық Голландия(1632-1677жж.).
5.18 Ағарту дәуіріндегі Франция.
5.19 «Саяси организм» концепциясы. Жан Жак Руссо.
5.20 ХҮІІІғғ. француз социалистері:Морелли,Г.Мабли, Г.Бабеф.
5.21 Томас Джефферсонның саяси-құқықтық ойлары.
5.22 Құқықтың тарихи мектебі: Г.Гуго, К.Савиньи, Г.Пухта.
5.23 Н.М.Карамзиннің саяси –құқықтық ойлары.
5.24 Орыс батысшылдары: П.Я.Чадаев, К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин.
5.25 Орыс славяншылдары: А.С.Хомяков, И.В.Киреев, К.С.Аксаков.
5.26 Француз социалистер: Сен- Симон, Ш.Фурье.
5.27 «Зар заман» мектебі /Д.Бабатайұлы, Ш.Қанайұлы, М.Мөңкеұлы/.
5.28 Ш.Уалихановтың саяси –құқықтық көзқарасы.
5.29 Германия ХІХғғ. ІІ-жартысы. Марксизм.
5.30 В.И.Ленин және Ресей.
5.31 Саяси-құқықтық ілімдер тарихындағы Ж.Ақпаевтың орны.

6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы     
Пән бойынша оқу - әдістемелі картасы                Кесте – 3.
Лекция және семинар тақырыптары

Көрнекі құралдар
өздік жұмысының сұрақтары
Бақылау түрі
1-тақырып.
Кіріспе
Саяси құқықтық ілімдер тарихының пәні және теориялық мәселелері.

Карта.
таблица
«Саяси-құқықтық ілімдер тарихы» пәні бойынша терминдер жазу
Конспект
2-тақырып
Ежелгі Шығыс елдеріндегі саяси және құқықтық ойлар.
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша баяндама дайындау.
Баяндама 
3-тақырып. 
Ежелгі Грециядағы саяси-құқықтық ілімдер.
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша баяндама дайындау.
Баяндама
4-тақырып.
Ежелгі Римдегі саяси және құқықтық ілімдер.
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша баяндама дайындау.
Баяндама
5-тақырып
ҮІ-ХҮғғ. Ортағасырлық дәуіріндегі Шығыс Араб, Орта Азия және Қазақстан мемлекеттеріндегі саяси- құқықтық ілім.
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша баяндама дайындау.
Баяндама
6-тақырып
Орта ғасырдағы Европаның саяси – құқықтық ілімдері.
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша реферат дайындау
Реферат
7-тақырып
Қайта өрлеу дәуіріндегі Батыс Европадағы саяси және құқықтық ілімдер.
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша реферат дайындау
Реферат
8-тақырып
ХҮІІ-ХҮІІІғ. Голландиямен Англиядағы саяси және құқықтық ілімдер
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша реферат дайындау
Реферат
9- тақырып. 
ХҮІІІ-ХХ ғ. Франциядағы саяси - құқықтық ілім.
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша реферат дайындау
Реферат
10-тақырып.
Тәуелсіздік үшін күрес дәуірінде АҚШ-ғы саяси және құқықтық ілімдер. 
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша баяндама дайындау.
Баяндама

11-тақырып.
ХҮІІІғ. аяғы- ХІХғ. басындағы Германиядағы саяси құқықтық ілімдер.
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша баяндама дайындау.
Баяндама

12-тақырып.
Ресейдегі саяси құқықтық ілімдер дамуының тарихы.(ХІХ-ХІХғ. І-жартысы.)
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша баяндама дайындау.
Баяндама

13-тақырып.
ХІХ ғ. ІІ-жартысындағы Қазақстандағы саяси-құқықтық ой..
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша баяндама дайындау.
Баяндама

14-тақырып. 
ХІХғ. І-жартысындағы Батыс Европадағы саяси-құқықтық ілімдер тарихы
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша реферат дайындау
Реферат

15-тақырып. 
ХХғ. жаңа тәуелсіз мемлекеттердегі және Қытайдағы, Үндідегі ұлт-азаттық қозғалыстардың идеялары.
Көрнекі құралдар

Көрсетілген тақырып бойынша реферат дайындау
Реферат7 Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы     кесте – 4 
Оқу -әдістемелік құралдарының, оқулықтардың атауы
Саны
Студенттер саны
Қамтамасыз етілу пайызы
Сатершинов Б., Сырымбетұлы Б.,Мұхамедов М. Саяси – құқықтық ілімдер тарихы. Оқулық. А., 2007.
19
21
70
Нерсесянц А. История политических и правовых учений. М., 1996.

9
21
40
История политических и правовых учений. Алматы., 2003.

15
21
60
Курс лекций по истории политико- правовых учений. М., 2001.

4
21
20

8 ӘДЕБИЕТТЕР

8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Сатершинов Б., Сырымбетұлы Б.,Мұхамедов М. Саяси – құқықтық ілімдер тарихы. Оқулық. А., 2007.
8.1.2 История политических и правовых учений. /Под ред. Лейста О.Э. М., 1997, 1999, 2000.
8.1.3   История политических и правовых учений: Средние века и Возрождение. /Отв. ред. В.С. Нерсесянц М., 1986.
8.1.4 История политических и правовых учений: ХҮІІ-ХҮІІІвв. /Отв. ред. В.С. Нерсесянц М., 1989.
8.1.5 История политических и правовых учений: ХІХвв. /Отв. ред. В.С. Нерсесянц М., 1993.
8.1.6 История политических и правовых учений: ХХвв. /Отв. ред. В.С. Нерсесянц М., 1995. 
8.1.7 История политических и правовых учений: Краткий учебный курс. /Под Общ. ред. В.С. Нерсесянц М., 2000. 

8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1 История политических и правовых учений: Хрестоматия. /Под ред. В.П. Малахова М., 2000. 
8.2.2 История политических и правовых учений: Хрестоматия. /Под ред. Лейста О.Э. М., 2000. 
8.2.3 История политических и правовых учений. /Под общ. ред. В.С. Нерсесянц М., 1997, 1998, 1999, 2000. 
8.2.4 Бергер Я.М. Социальные процессы в современной китайской деревне. М. 1988
8.2.5 Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. Японское общество: книга перемен (полтора века революции). М. 1996
8.2.6 Радуль-Затуловский Я.Б. Конфуцианство и его распространение в Японии. М.-Л. 1947
8.2.7 Титаренко М.Л. Китай: цивилизация и реформы. М. 1999
8.2.8 М.Құл-мұхаммед. Алаш қайраткерлерінің саяси- құқықтық көзқарастары. А.,1998.
8.2.9 Калмырзаев А.   Либерализм - сущность интеллигентности// Мысль.- 2000.-N5.-С.35-41
8.2.10 Руссо Ж.Ж.   Об общественном договоре: Трактаты.- М.:    Канон-Пресс-Ц, 1998.- 408 с
8.2.11 Сабитов Р. (кандидат философских).   Я и мы: Национальная идея в массовом политическом сознании//  Мысль.- 2002. - N 6. - С. 30-
8.2.12 Черников А.М.   Жан Батист Ламарк: время, жизнь и  учение// Биология в школе.- 2000.-N4.-С.15-18
ПОӘК  042-18-20.1.72/01-2013                     
Баспа №1
10 беттің 2- беті