істеу - орындаңыз - баспа - берілген - өздік - формасы - дәптеріне

|Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі                 |
|Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті              |
|                  |          |              |
|3 деңгейдегі СМК құжаты      |ПОӘК        |              |
|                  |          |              |
|                  |          |ПОӘК            |
|                  |          |042.39.1.ХХ/01-2013    |
|                  |          |              |
|                  |          |              |
|                  |          |              |
|ПОӘК                |__.__.20__ж     |              |
|Оқытушыға арналған «Баспа     |№__ басылым     |              |
|қызметіндегі компьютерлік     |          |              |
|технологиялар» пәні бойынша оқу  |          |              |
|жұмыс бағдарламасы         |          |              |
        «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
            пәнін оқыту-әдістемелік кешен


        5В011100 - «Информатика» мамандығына арналған
         Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы


                 Семей 2013


Алғы сөз

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған:_______________  Информатика  кафедрасының  аға  оқытушысы
Болсынбекова  Ш.Ж.,  Семей  қаласының  Шәкәрім  атындағы  мемлекеттік
университеті
   «28» тамыз 2013 ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Информатика кафедрасының отырысында талқыланды
   Хаттама № 1 “11” қыркүйек 2013  ж.

   Кафедра меңгерушісі _________________ А.А.Абишова

2.2. Физика-математика факультетінің  әдістемелік Кеңесінің отырысында
талқыланды


   Хаттама №1 «12» қыркүйек 2013 ж.

   Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ К.А.Батырова

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды
   Хаттама №1 «18»  қыркүйек 2013 ж.


Оқыту әдістемелік кеңестің төрайымы _____________ Г.К.Искакова


БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

                  МАЗМҰНЫ

|Қолданылу облысы                     |    |
|Нормативті сілтемелер                  |    |
|Жалпы жағдайлар                     |    |
|Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны   |    |
|Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары       |    |
|Пән бойынша оқу-әдістемелік карта            |    |
|Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы     |    |
|Әдебиеттер                        |    |               1. Қолданылу облысы


   «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар» пәні бойынша Оқыту-
әдістемелік кешен «5В011100» «информатика»  мамандығының  студенттеріне
арналған. Кешен студенттерді пәннің мазмұнымен, пәннің көкейкестілігі мен
қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу барысында  үйренетін  машықтармен
таныстырады. Оқыту-әдістемелік кешен пәнді оқыту үшін негізгі бағдар болып
табылады.


             2. Нормативті сілтемелер
   Бұл «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»  пәні бойынша
Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасы оқыту процесін келесі құжаттарда
келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және
 реттейді:
     – Сәйкес білім деңгейінің жалпыға бірдей мемлекеттік  білім
      стандарты;
     – 5В011100-информатика мамандығының типтік оқу жоспары.
     – СТУ 042 – ГУ – 4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқыту
      әдістемелік комплексін дайындауға жалпы талаптар»;
     –  ДП-042-1.01–2013  Құжатталған  процедура  «Пәннің  оқыту
      әдістемелік комплексінің құрылымы мен мазмұны»


               3. Жалпы жағдайлар
  3. 1. Пәннің қысқаша мазмұны
   Баспа ісі – ақпараттық өнімді дайындауға, жасауға және жалпылама
таратуға мамандандырылған қызмет түрі. Баспа ісінде қызметтің  барлық
түрлері екі үлкен топқа бөлінеді: өндірістік іс және шығармашылық іс.
Ғылымдар мен журналистер көп уақыттан бері қалың оқырманға өздерінің
ойларын жеткізу үшін  баспа  беттерін  қолданып  келеді.  Суретшілер,
редакторлар, корректорлар,  беттеушілер,  сол  сияқты  басқа  көптеген
техникалық мамандар  саны  авторлардың  шығармашылық  ойларын  стильді
коммерциялық өнімге айналдырады.
   Курс материалы айқын түрде практикалық бағдарды қамтиды. Барлық
зертханалық жұмыстар  компьютер  көмегімен  жүзеге  асады.  Студенттер
мақалаларды безендіреді, фоторепортаждар жасайды, газеттің жеке беттерін
және толықтай макеттейді. Пән өзекті ғылыми мәліметтерге сүйенуді және
қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды кәсіби деңгейде қолдана білуді
біріктіретін пәнаралық курс болып табылады.
  3.2. Пәннің мақсаты
  Пәннің мақсаты- студенттерді негізгі столдық баспа жүйелеріне және
графиктік редакторларға, компьютерлік технологияларды газеттерді беттеуде
қолдана білуге үйрету.
  3.3. Пән міндеті:
    • Ақпаратты іздеуге,  өңдеуге  және  беру  үшін  компьютерлік
     технологияларды пайдалану аумағындағы құзырлылығын дамыту;
    • Студенттерді қазіргі кездегі баспа ісінің негізгі мәселелерімен,
     казіргі заманғы компьютерлік баспа бағдарламаларымен таныстыру.
  3.4. Пән пререквизиттары:
     3.5.1. Информатика
     3.5.2. Компьютерлік графика
  3.5. Пән постреквизиттары:
    3.6.1.Компьютерлік беттеу
    3.6.2. Web-дизайн

1-кесте. Оқу жоспарынан ақпарат

|Курс                            |Семестр |
|1                              |2    |
|Дәріс сабақтары                       |     |
|Пәннің негізгі түсініктері. Баспа жүйесінің даму тарихы  |1    |
|Верстканың дәстүрлері мен заңдары. Терминологиясы      |1    |
|Баспа жүйесінің техникалық құралдары. Полиграфиялық жұмыстар|1    |
|үшін компьютерлерге қойылатын талаптар           |     |
|Сканер. Құжаттарды сканерлеу. Принтер. Көбейткіш техникалар |1    |
|Басылымды дайындаудың технологиялық процессі. Баспа     |1    |
|жүйесінің программалық жабдығы               |     |
|Microsoft Word: беттеудің және макеттеудің мүмкіндіктері  |1    |
|Microsoft Word-тың инструментариі және баспа жүйесінің   |1    |
|қызметінен айырмашылығы                   |     |
|Microsoft Word-ты баспа бағдарламалары үшін баптау     |1    |
|Microsoft Word-ты верстка үшін пайдаланудың мүмкіндіктері: |1    |
|суреттерді қою, биәріп, колонтитулдарды, автофигураны    |     |
|пайдалану                          |     |
|Microsoft Office Publisher интерфейсінің баспа жүйесі    |1    |
|Microsoft  Office Publisher-де жаңа құжат дайындау. Басылым |1    |
|құжатымен жұмыс жасау                    |     |
|Adobe PageMaker баспа жүйесі. Adobe PageMaker жұмыс істеу  |1    |
|негіздері                          |     |
|Adobe PageMaker-де графикалық элементтермен жұмыс істеу   |1    |
|Adobe PageMaker-де мәтінді енгізу, мәтіндік блоктармен   |1    |
|жұмыс істеу. Объектілермен жұмыс істеу тәсілдері      |     |
|Adobe PageMaker-де кескіндермен және көп бетті жарияланыммен|1    |
|жұмыс істеу                         |     |
|Зертханалық сабақтар                    |     |
|Қазіргі заманғы басылымдарға талдау жасау          |2    |
|MicroSoft Word програмасының құралдары көмегімен басылымдар |2    |
|дайындау                          |     |
|Microsoft Word: беттеудің және макеттеудің мүмкіндіктері  |2    |
|Microsoft  Office Publisher-де жаңа құжат дайындау. Басылым |2    |
|құжатымен жұмыс жасау                    |     |
|Microsoft  Office Publisher программасында буклет жасау   |2    |
|Microsoft Office Publisher интерфейсінің баспа жүйесі    |2    |
|PageMaker -мен жұмыс істеу негіздері            |2    |
|PageMaker –де графикалық элементтермен жұмыс істеу     |2    |
|PageMaker-де мәтінді енгізу                 |2    |
|PageMaker-де мәтіндік блоктармен жұмыс істеу        |2    |
|Adobe PageMaker-де объектілермен жұмыс істеу тәсілдері   |2    |
|Adobe PageMaker-де кескіндермен жұмыс істеу         |4    |
|Adobe PageMaker-де көп бетті жарияланыммен жұмыс істеу   |4    |


        4. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары


   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №1


Тақырыбы: Қазіргі заманғы басылымдарға талдау жасау

Мақсаты: Қазіргі заманғы баспа жүйелерін ДК пайдалана отырып, практикада
      қолдану

Тапсырма:

ТП MS Word қолдана отырып, Сурет 1 көрсетілген тапсырманы орындаңыз.

Сұрақтар:
        1. Компьютерлік беттеуге қатысатын объектілер қайдан
          алынады?
        2. Қандай баспа жүйелерін сіздер білесіздер?
3. Мәтіндік редактолар мен баспа жүйелерінің айырмашылығы мен ұқсастықтары
  неде?
4. Мәтіндік процессорда қандай операцияларды орындаған қолайлы?
5. Баспа жүйелерінде қандай операцияларды орындаған қолайлы?


Тапсыру формасы:

Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:

   Келесі суретте  (Сурет  1)  жалпы  құжатты  құрайтын  жекелеген
объектілердің шектеулері көрсетілген.  Әрбір  объектінің  еркін  орнын
ауыстыруға болады. Объектілер әр түрлі қабаттарда орналаса алады.
      1. Мәтіндік болкқа үстінен басқа объект әкеліп қойса, мәтін сол
       объектіні жағалай орналсады.
      2. Мәтіндік объектілер тіктөртбұрышты формаға ие және мәтін
       енгізуге арналған. Мәтіндер байланысқан бола алады.  Бұл
       жағдайда мәтін бір блоктан екіншісіне көше береді.
      3. Графикалық объектілер алдын-ала дайындалған кескіндерді қоюға
       арналған.
      4. Графикалық объектілерді  тек  тіктөртбұрышты  етіп  қана
       орналастырмайды, ол автордың өз еркінде.
      5. Тек дөңгелек, төртбұрыш, сопақша формалардан басқа еркін
       түрдегі формаларды да қолданады.
      6. Баспа жүйелерінде стандартты элементтерде кеңінен қолданылады.
       Солардың бірі – түзулер.
ЕСКЕРТУ: Бірнеше үлкен өлшемді күрделі суреттерді біріктіру кезінде
қиындықтар тууы мүмкін. Осы жұмысты жеңілдету үшін объектілерді топтау
қолданылады.

Ұсынылатын әдебиеттер
[1]/[1,5,6,7]

Сурет 1


   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №2

Тақырыбы: MicroSoft Word програмасының құралдары көмегімен  басылымдар
       дайындау

Мақсаты: Мәтінді бағандарға бөлуді, WordArt компонентін, формуланы, сурет
      қоюды қолданып үйрену

Тапсырма:
Қосымша №2 тапсырмасын орындаңыздар.

Сұрақтар:
       1. Мәтінді көпдеңгейлі тізім ретінде қалай өңдеуге болады?
       2. Керек маркерді қалай таңдауға болады?

Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №2 берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[2,3,5,6,7]/[6]   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №3

Тақырыбы: Microsoft Word: беттеудің және макеттеудің мүмкіндіктері

Мақсаты: Microsoft Word программасында Сурет салу тақтасының компоненттерін
       қолдануды және стиль құруды үйрену.

Тапсырма:
1. Сурет салу тақтасының құралдарын қолдана отырып қосымша Қосымша №3
  тапсырмасын  орындаңыздар.  Символдар  қойып,  қаріп  параметрлерін
  қосымшадағыдай дұрыс таңдаңыздар.
2. Өз бетіңізбен өткізілетін жаңа жыл кешінің хабарландыруын жасаңыз. Онда
  стильдер құрыуды, автофигураларды қоюды, оларды топтауды, маркерленген
  тізімді қолданыңыз.

Сұрақтар:
 1. Құрылған стильді өзгертуге бола ма?
 2. Символды қалай қоюға болады?

Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №3 берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[2,3,5,6,7]/[6]   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №4

Тақырыбы: Microsoft  Office Publisher-де жаңа құжат дайындау. Басылым
       құжатымен жұмыс жасау

Мақсаты: Microsoft  Office Publisher-де дайын басылымдар шаблондарымен
      жұмыс жасау және оларды түрлендіру

Тапсырма:
Қосымша №6 тапсырмасын орындаңыз. Ол үшін Баспаға жіберуге  арналған
жариялымдардың ішінен Визиткалық карточкалар – Қарапайым (Простой)  –
Визитная карточка. Каскад  таңдаңыз. Эмблеманы өзгерту, қаріп түрлерін
өзгертуді алдыңғы тапсырмаға қарап отырып орындаңыз. Түстік схема – Вереск.
Жұмысыңызды ВИЗИТКА деген атпен өз бумаңызда сақтаңыз.

Сұрақтар:
1. Түстік схеманың қызметі қандай?
2. Есептер облысы терезесінің қызметі қандай?

Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №4 берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[3]/[7,11]
   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №5

Тақырыбы: Microsoft  Office Publisher программасында буклет жасау

Мақсаты: Өз бетімен дайын шаблондарды өз басылымдарын құруда қолдану және
      өңдеу

Тапсырма
Қосымша №8 тапсырмасын орындаңыз. Ол үшін Баспаға жіберуге арналған
жариялымдардың ішінен Мәзір (Меню) – Ерекше тағамдар (Особые блюда) –
Зубчики Эмблеманы өзгерту, қаріп түрлерін өзгертуді алдыңғы тапсырмаға
қарап отырып орындаңыз. Жұмысыңызды МЕНЮ деген атпен өз бумаңызда сақтаңыз

Сұрақтар:

 1. Форматтау тақтасында қандай компоненттер орналасқан?
 2. Microsoft  Office Publisher программасында қаріпті форматтау үшін
  қандай мәзірді пайдаланамыз?

Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №5 берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[3]/[7,11]


   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №6

Тақырыбы: Microsoft Office Publisher интерфейсінің баспа жүйесі

Мақсаты:  Microsoft  Office Publisher-дің барлық  компоненттерін  және
      мүмкіндіктерін таратпа немесе көрнекілік материалдарын құру үшін
      қолдану
Тапсырма
1. Қосымша №10 тапсырмасын орындаңыз. Ол үшін Бос басылымдар ішінен  Бос
  бет (Целая страница) таңдаңыз. Бет параметрі – альбомная. Басылым макеті
  – КЛИНЬЯ. Объектілер тақтасының  компоненттерін  қолданып  сызықтық
  алгоримтнің блок схемасын салыңыз. Блок схеманы топтаңыз (группировать).
  Жұмысыңызды АЛГОРИТМ деген атпен өз бумаңызда сақтаңыз.

Сұрақтар:
    1. Бетті қалай номерлейді?
    2. Басылымның макет түрін қалай өзгертуге болады?
    3. Суреттерді, кескіндерді қалай орнатуға болады?

Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №6 берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[3]/[7,11]   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №7
Тақырыбы: PageMaker -мен жұмыс істеу негіздері

Мақсаты:  PageMaker-де басылымның параметрлерін орнатуды, басылымды сақтау
      және ашуды үйрену

Тапсырма
Берілген параметрлермен жаңа басылым жасаңдар: қағаз пішімі А4;  бағдары
Кітап түрі (Книжная); бір жақты; өрістер: сол жақ — 25, оң жак — 20,
жоғарғы — 20, төменгі — 15. Басылымдыды pub1 атымен сақтаңдар.  Басылымды
қайта ашып көріңдер.

Сұрақтар:
Басылымды құрайтын PageMaker объектілерін атап шығындар.
  2. Басылымды құру, ашу, сақтау, жабу командалары қай мәзірде орналасқан?


Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №7 берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[1]/[1,3,11]   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №8

Тақырыбы: PageMaker –де графикалық элементтермен жұмыс істеу

Мақсаты: PageMaker-де құралдарын қолдана отырып, суреттер салу, оларды
      топтау, түрін түсін өзгерту

Тапсырма
Келесі Қосымша №12 тапсырманы өз беттеріңізбен орындаңыздар. Тіктөртбұрыш,
түзу, эллипс элементтерін қолданасыздар. Шекаралар және бояу терезесіндегі
параметрлерді  өз  беттеріңізбен  таңдаңыздар.  Басылымды  ДОМ  атымен
сақтаңыздар.

Сұрақтар:
  1. Бағыттауыш құралының қызметі қандай?
  2. Бетті қарауды қалай іске асыруға болады?


Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №8 берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[1]/[1,3,11]

   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №9

Тақырыбы: PageMaker-де мәтінді енгізу

Мақсаты: PageMaker-де мәтінді өңдеп және форматтап үйрену

Тапсырма
   Қосымша №11 тапсырмасын өз беттеріңізбен аяқтаңыздар. Ол үшін алдыңғы
сабақтағы БАСПА файлын ашыңыз. Салынған схеманы мәтіндерін енгізу арқылы
аяқтаңыз. Басылымның төмен жағындағы мәтінді теріңіз. Басылымды қайта
сақтаңыздар. Мәтіннің параметрлерін өзгерту үшін Қаріп параметрі (Параметры
шрифта) сұхбат терезесін пайдаланыңыздар. Ол терезені ашу үшін Ctrl+T
пернелерін басыңыз немесе Мәтін – Символы командасын орындаңыз.

Сұрақтар:
1. Қаріп сипаттамаларын өзгерту қалай орындалады?
2. РМ-де мәтінмен жұмыс істеу қалай ұйымдастырылған?

Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №9 берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[1]/[1,3,11]
   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №10

Тақырыбы: PageMaker-де мәтіндік блоктармен жұмыс істеу

Мақсаты: PageMaker-де мәтіндік блоктармен жұмыс жасау: бөлу, біріктіру,
      орын ауыстыру және форматтап үйрену

Тапсырма
Әдістемелік нұсқауға сүйене отырып, келесі тапсырманы қадам бойынша орындап
шығыңыз.

Сұрақтар:
1. Мәтінді бұру қалай іске асырылады?
2. MS Word пен Page Maker де мәтін өңдеуді салыстырыңыздар.

Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №10  және келесі берілген
әдістемелік нұсқауларға қарап орындаңыз.

1 Файл – Жаңа (Новый) командасын орындаңыз. Беттің параметрлері келесі:
      ➢ Бет пішіні (Формат бумаги) – А4;
      ➢ Бет түрі (Ориентация) – кітап түрі;
      ➢ Нұсқалар (Варианттар) – бірбетті (одностороняя) ;
      ➢ Өрістер (Поля): сол жақтан (левое) – 25, оң жақтан (правое)
       - 20, жоғары жақ (верхнее) – 20, төмен жақ (нижнее) – 12.
2 ОК батырмасын шертіңіз.
3 Келесі мәтінді теріңіздер:

|Информатика – ақпарат алу, жіберу, өңдеу, сақтау, ұсыну процестерін     |
|зерттеумен, қоғам өмірінің барлық саласында ақпараттық техника мен     |
|технология жасау, ендіру және тиім                    ді |
|пайдалану мәселелірн шешумен шұғылданатын ғылыми-техникалық іс-әрекет    |
|саласы, ғылыми-техникалық прогрестің басты бағыттарының бірі.        |
|Информатика:                                |
|ақпарат, жинау, сақтау, жіберу, өңдеу және беру әдістері мен құралдарын   |
|зерттеумен байланысты – техникалық;                     |
|ақпараттың мәнін сипаттау тәсілін анықтайтын, оның сипаттау тілдерін    |
|зерттейтін – семантикалық;                         |
|ақпаратты кодтау әдістерін сипаттайтын – прагматикалық; ғылыми-ақпараттық  |
|іс-әрекеттің кейбір түрлерін, оның ішінде индекстеуді, автоматты реферлеуді,|
|машиналық аударманы формальдау және автоматтандыру мәселелерін шешумен   |
|байланысты синтактикалық мәселелер топтарын зерттейді.           |

4 Басылым параметр мәтіннің параметрлерін өзгерту үшін Қаріп параметрі
  (Параметры шрифта) сұхбат терезесін пайдаланыңыздар.
  • Қаріп аты (Шрифт) -  KZ Arial;
     • Өлшемі – 16;
     • Түрі –қарайтылған;
     • Түсі – BLUE, өңділігі – 70%.
5 Басылымға ИНФОРМАТИКА ҒЫЛЫМЫ тақырыбын беріңіздер. Тақырыпты 350-қа бұрып
  жоғары жағына орналастырыңыздар.
6 Мәтінді екі мәтіндік блокқа бөліп, қайта біріктіріңіздер. Орындау ретін
  оқытушыға түсіндіріңіздер.
7 Басылымды ИНФОРМ атымен сақтаңыздар.

Ұсынылатын әдебиеттер
[1]/[1,3,11]   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №11

Тақырыбы: Adobe PageMaker-де объектілермен жұмыс істеу тәсілдері

Мақсаты: Adobe PageMaker-де объектілер қою, блок схемалармен жұмыс жасау,
      мәтінді көшіру, қою тәсілдерін меңгеру

Тапсырма
Қосымша №14 тапсырмасын өз беттеріңізбен орындаңыздар.  Жаңа  басылым
құрыңыздар:
      ➢ Бет пішіні (Формат бумаги) – А4;
      ➢ Бет түрі (Ориентация) – альбом түрі;
      ➢ Нұсқалар (Варианттар) – бірбетті (одностороняя) ;
      ➢ Өрістер (Поля): сол жақтан (левое) – 25, оң жақтан (правое)
       - 20, жоғары жақ (верхнее) – 20, төмен жақ (нижнее) – 12.

ИНФОРМ басылымындағы мәтінді көшіріп осы басылымға қойыңыздар. Ары қарай
объектілер жиынымен жұмыс істеуді, объект қоюды, объектілерді топтастыруды
еске түсіре отырып басылымды жасаңыз.

Сұрақтар:
1. Қойылған объектіні қалай бұруға болады?
2. Объектілер жиынымен жұмыс жасағанда оларды қалай топтастыруға болады?

Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №11  берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[1]/[1,3,4,11,12]


   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №12

Тақырыбы: Adobe PageMaker-де кескіндермен жұмыс істеу

Мақсаты: Өз бетімен Adobe PageMaker-де кескіндермен жұмыс істеу тәсілдерін
      меңгеру.

Тапсырма
ИНФОРМ басылымындағы мәтіндік блокты кескіндерді қою  тәсілімен  жаңа
басылымға орналастырыңыз. Осы мәтіннің тақырыбын ашатын суретті тауып алып,
кескін ретінде қойыңыз. Кескінді мәтіндік блок айнала қоршап тұратындай
етіп орналастырыңыз. Басылымды ИНФОРМ2 деген атпен сақтаңыз.

Сұрақтар:
1. Басқарушы тақтаны қай кезде қолдануға болады?
2. Экранда кескінді орналастырудың неше түрі бар?

Тапсыру формасы:
Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға СОӨЖ
дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №12  берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[1]/[1,3,4,11,12]

   Студенттің оқытушымен бірге орындайтын өздік жұмысы №13
Тақырыбы: Adobe PageMaker-де көп бетті жарияланыммен жұмыс істеу

Мақсаты: Adobe PageMaker-де фреймдар құруды меңгеру, көп бетті жарияланым
      құрып, беттер қосу, алудың әдістерін меңгеру
Тапсырма
  1. Қосымша №13 тапсырмасын орындаңыз.
  2. Өз бетіңізбен оқитын тобыңыз жайлы буклет жасаңыз. Оның бет саны
   төртеу, пішімі – А5 болсын. Буклетте түзу, сынық, төртбұрыш, көпбұрыш,
   фрейм, кескіндерді пайдаланыңыздар. Буклет көптүсті болсын. PageMaker
   программасының барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып жасаңыздар.

Сұрақтар:
1. Шаблон бетінде элементтерді қандай жолмен орналастыруға болады?
2. Көпбұрышты фрейм төбелерінің орналасуын қалай өзгертуге болады?

Тапсыру формасы:
   Тапсырманың электронды нұсқасын оқытушыға көрсетіңіз және сұрақтарға
СОӨЖ дәптеріне жауап жазыңыз.

Тапсырманы орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Тапсырманы орындау үшін Зертханалық сабақ №13  берілген әдістемелік
нұсқауларға қарап орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер
[1]/[1,3,4,11,12]

             Студенттің өздік жұмысы №1
Тақырыбы: Баспа жүйесінің техникалық құралдары. Полиграфиялық жұмыстар үшін
       компьютерлерге қойылатын талаптар

Мақсаты:  Жалпы  баспа  жүйелерімен  жұмыс  істеуде  компьютердің
      мүмкіндіктерімен танысу, қойылатын талаптарға талдау жасау

Тапсырма: «Баспа жүйесінің техникалық құралдары. Полиграфиялық жұмыстар
       үшін компьютерлерге қойылатын талаптар» тақырыбына реферат жазу
Сұрақтар:
 1. Полиграфия термині
 2. Баспа жүйесінің даму тарихы
 3. БЖ буындарын, олардың артықшылықтары

Тапсыру формасы: СӨЖ дәптеріне  берілген  сұрақтарға  жауаптар  жазу.
          Тапсырманы реферат түрінде әдістемелік нұсқауда берілген
          сұрақтарға сүйене отырып орындау, рефератты  ауызша
          қорғау. Қағазға басылған нұсқасын өткізу.

СӨЖ-ді орындауға әдістемелік нұсқаулар:
            Рефератта қамтылатын сұрақтар:
  ✓ Ақпаратты енгізу, өңдеу, сақтау құралдары
  ✓ Баспа ісіндегі компьютерлік технология
  ✓ Қолданушыны қолдау деңгейі
  ✓ Баспа басылымының объектілері

Ұсынылатын әдебиеттер:
[1]/[1,5,6,7]
             Студенттің өздік жұмысы №2
Тақырыбы: Microsoft Word: Жарнама және хабарландыру құру

Мақсаты: Microsoft Word ТП мүмкіндіктерін қолдануды тереңдету үшін,  еркін
      тақырыптарға жарнама, хабарландыру жасау

Тапсырма:
   Келесі тақырыптардың бірін таңдап, кешке шақыратын хабарландыру немесе
жарнама жасаңыз:
     • 8 наурыз халықаралық әйелдер күні
     • «Құтты болсын жаңа жыл!»
     • СПИД – ғасыр дерті
     • Тәуелсіздік туын биік ұста
     • «Қыздар-ай» кеші


Сұрақтар:
    1. Microsoft Word ТП дайын шаблондармен жұмыс жасау ерекшелігі
    2. Microsoft Word ТП іс құжаттарын өңдеуде қолдану
    3. Microsoft Word ТП басқа баспа жүйелерінен айырмашылығы

Тапсыру формасы: СӨЖ дәптеріне  берілген  сұрақтарға  жауаптар  жазу.
          Тапсырманы ТП Microsoft Word –та орындап,  қағазға
          басылған нұсқасын өткізу, жұмыстың орындалу барысын
          ауызша қорғап түсіндіру.

СӨЖ-ді орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Зертханалық жұмыс №2, 3 және СОӨЖ №2, 3 берілген  әдістемелік
нұсқауларға және тапсырмаларға сүйене отырып орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер:
[2,3,5,6,7]/[6]

             Студенттің өздік жұмысы №3
Тақырыбы: Microsoft Office Publisher программасының көмегімен  информатика
       пәні бойынша таратпа материалдар және көрнекіліктер жасау

Мақсаты:  Microsoft Office Publisher программасын сабақта қолданылатын
      таратпа және көрнекілік материалдар жасауға қолданып үйрену

Тапсырма:
   Келесі информатика пәнінен берілген тақырыптардың бірін  таңдап,
таратпа немесе көрнекілік материалын жасаңыз:
     • Компьютер архитектурасы
     • Ақпарат ұғымы. Ақпараттың қасиеті
     • Алгоритм түсінігі. Қасиеттері
     • Компьютерде ақпаратты кодтау
     • ТП Microsoft Word-та кестелермен жұмыс


Сұрақтар:
    1. Microsoft Office Publisher программасында кесте құру
    2. Microsoft Office Publisher басқа баспа жүйелерінен ерекшелігі
    3. Microsoft Publisher программасында құралдар тақтасын баптау

Тапсыру формасы: СӨЖ дәптеріне  берілген  сұрақтарға  жауаптар  жазу.
          Тапсырманы Microsoft Office Publisher программасында
          орындап, қағазға басылған нұсқасын өткізу, жұмыстың
          орындалу барысын ауызша қорғап түсіндіру.

СӨЖ-ді орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Зертханалық жұмыс №4, 5, 6 және СОӨЖ №4, 5, 6 берілген әдістемелік
нұсқауларға және тапсырмаларға сүйене отырып орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер:
[3]/[7,11]             Студенттің өздік жұмысы №4
Тақырыбы: Adobe PageMaker-де графикалық объектілерді қолданып сурет салу

Мақсаты: Adobe PageMaker мүмкіндіктерін сурет салуда қолдану, оның басқа
      баспа жүйелерінен артықшылықтарын салыстыру

Тапсырма:
   Келесі тақырыптардың бірін таңдап, тақырыпты ашатын суреттер салыңыз:
     • Көктем мезгілін бейнелеуі
     • Геометрия әлемі (геометриялық фигуралар салу)
     • Автокөлік үлгісін салу
     • Компьютерлік техника әлемі (компьютерлік құралдарды салу)


Сұрақтар:
        1. Adobe PageMaker-дің басқа баспа жүйелерінен артықшылығы
        2. Adobe PageMaker-де тізімдермен жұмыс


Тапсыру формасы: СӨЖ дәптеріне  берілген  сұрақтарға  жауаптар  жазу.
          Тапсырманы Adobe PageMaker  программасында  орындап,
          қағазға басылған нұсқасын өткізу, жұмыстың орындалу
          барысын ауызша қорғап түсіндіру.

СӨЖ-ді орындауға әдістемелік нұсқаулар:
   Зертханалық жұмыс №8, 9, 10 және СОӨЖ №8, 9, 10 берілген әдістемелік
нұсқауларға және тапсырмаларға сүйене отырып орындаңыз.

Ұсынылатын әдебиеттер:
[1]/[1,3,4,11,12]


          6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

3-кесте. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

|Тақырыптар              |Көрнекілік  |Өзбетімен оқуға|Бақылау түрі |
|                   |құрал,    |сұрақтар    |       |
|                   |плакаттар,  |        |       |
|                   |техникалық  |        |       |
|                   |жабдық    |        |       |
|Дәріс сабақтары  |Зертханалық    |       |        |       |
|және       |сабақтар      |       |        |       |
|Машықтану     |          |       |        |       |
|сабақтары     |          |       |        |       |
|1         |2         |3       |4       |5       |
|Пәннің негізгі  |Қазіргі заманғы  |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|түсініктері.   |басылымдарға талдау|       |        |ауызша    |
|Баспа жүйесінің  |жасау       |       |        |       |
|даму тарихы    |          |       |        |       |
|Верстканың    |MicroSoft Word   |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|дәстүрлері мен  |програмасының   |       |        |ауызша    |
|заңдары.     |құралдары көмегімен|       |        |       |
|Терминологиясы  |басылымдар дайындау|       |        |       |
|Баспа жүйесінің  |Microsoft Word:  |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|техникалық    |беттеудің және   |       |        |ауызша    |
|құралдары.    |макеттеудің    |       |        |       |
|Полиграфиялық   |мүмкіндіктері   |       |        |       |
|жұмыстар үшін   |          |       |        |       |
|компьютерлерге  |          |       |        |       |
|қойылатын талаптар|          |       |        |       |
|Сканер. Құжаттарды|Microsoft  Office |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|сканерлеу.    |Publisher-де жаңа |       |        |ауызша    |
|Принтер. Көбейткіш|құжат дайындау.  |       |        |       |
|техникалар    |Басылым құжатымен |       |        |       |
|         |жұмыс жасау    |       |        |       |
|Басылымды     |Microsoft  Office |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|дайындаудың    |Publisher     |       |        |ауызша    |
|технологиялық   |программасында   |       |        |       |
|процессі. Баспа  |буклет жасау    |       |        |       |
|жүйесінің     |          |       |        |       |
|программалық   |          |       |        |       |
|жабдығы      |          |       |        |       |
|Microsoft Word:  |Microsoft Office  |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|беттеудің және  |Publisher     |       |        |ауызша    |
|макеттеудің    |интерфейсінің баспа|       |        |       |
|мүмкіндіктері   |жүйесі       |       |        |       |
|Microsoft Word-тың|PageMaker -мен   |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|инструментариі  |жұмыс істеу    |       |        |ауызша    |
|және баспа    |негіздері     |       |        |       |
|жүйесінің     |          |       |        |       |
|қызметінен    |          |       |        |       |
|айырмашылығы   |          |       |        |       |
|Microsoft Word-ты |PageMaker –де   |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|баспа       |графикалық     |       |        |ауызша    |
|бағдарламалары  |элементтермен жұмыс|       |        |       |
|үшін баптау    |істеу       |       |        |       |
|Microsoft Word-ты |PageMaker-де    |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|верстка үшін   |мәтінді енгізу   |       |        |ауызша    |
|пайдаланудың   |          |       |        |       |
|мүмкіндіктері:  |          |       |        |       |
|суреттерді қою,  |          |       |        |       |
|биәріп,      |          |       |        |       |
|колонтитулдарды, |          |       |        |       |
|автофигураны   |          |       |        |       |
|пайдалану     |          |       |        |       |
|Microsoft Office |PageMaker-де    |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|Publisher     |мәтіндік блоктармен|       |        |ауызша    |
|интерфейсінің   |жұмыс істеу    |       |        |       |
|баспа жүйесі   |          |       |        |       |
|Microsoft  Office |Adobe PageMaker-де |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|Publisher-де жаңа |объектілермен жұмыс|       |        |ауызша    |
|құжат дайындау.  |істеу тәсілдері  |       |        |       |
|Басылым құжатымен |          |       |        |       |
|жұмыс жасау    |          |       |        |       |
|Adobe PageMaker  |Adobe PageMaker-де |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|баспа жүйесі.   |кескіндермен жұмыс |       |        |ауызша    |
|Adobe PageMaker  |істеу       |       |        |       |
|жұмыс істеу    |          |       |        |       |
|негіздері     |          |       |        |       |
|Adobe PageMaker-де|Adobe PageMaker-де |Компьютер   |        |Жазбаша,   |
|графикалық    |көп бетті     |       |        |ауызша    |
|элементтермен   |жарияланыммен жұмыс|       |        |       |
|жұмыс істеу    |істеу       |       |        |       |
|Adobe PageMaker-де|          |       |        |Жазбаша,   |
|мәтінді енгізу,  |          |       |        |ауызша    |
|мәтіндік     |          |       |        |       |
|блоктармен  жұмыс|          |       |        |       |
|істеу.      |          |       |        |       |
|Объектілермен   |          |       |        |       |
|жұмыс істеу    |          |       |        |       |
|тәсілдері     |          |       |        |       |
|Adobe PageMaker-де|          |       |        |Жазбаша,   |
|кескіндермен және |          |       |        |ауызша    |
|көп бетті     |          |       |        |       |
|жарияланыммен   |          |       |        |       |
|жұмыс істеу    |          |       |        |       |

      7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
4-кесте. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік  |Экз. саны |Студенттер саны |Жабдықталу     |
|құралдардың аттары        |      |         |%         |
|1                |2     |3        |4         |
|С.В.Симанович и др. Информатика. |      |         |          |
|Базовый курс, Питер,2001 г.   |      |         |          |
|Шапошников, А. Издательские   |      |         |          |
|компьютерные системы. Книга   |      |         |          |
|пользователя. [Текст]. - М.:   |      |         |          |
|ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.    |      |         |          |
|Молочков. В. П. Издательство на |      |         |          |
|компьютере. Самоучитель. [Текст].|      |         |          |
|- СПб: БХВ-Петербург, 2004. - 736|      |         |          |
|с.                |      |         |          |
|Острейковский В.А. Информатика, |      |         |          |
|Москва, 2000 г.         |      |         |          |
|Макарова Н.В. Информатика.    |      |         |          |
|Практикум. Москва, 1998 г.    |      |         |          |
|Волкова А.К. Информационные   |      |         |          |
|технологии. Москва, 2001 г    |      |         |          |
|Семакин И.Г., Залогова Л.А.,   |      |         |          |
|Русакова С.В., Шестакова     |      |         |          |
|Л.В.Информатика. Базовый курс.  |      |         |          |
|Москва,1998 г.          |      |         |          |                8. Әдебиеттер


Негізгі әдебиеттер
1. Острейковский В.А. Информатика. Учебное пособие М, Высшая школа, 1999 г.
2. Информатика: Учебник.-/Под ред Н.В.Макаровой.-М., 2000
3. Балапанов, Е.Қ. Жаңа информациялық технологиялар: информатикадан 30
  сабақ. - Алматы, 2005
4. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б, Мадьярова Г.А., Мамырбек Ғ.Б. Информатика
  терминдерінің түсіндірме сөздігі. - Алматы, 2006
5. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Дүзбаева Р.М., Мадьярова Г.А. Microsoft
  Word мәтін редакторы. - Алматы, 2005
6. Камардинов О. Информатика:жоғары және орта оқу орындарына арналған  оқу
  құралы.-Алматы:Қарасай, 2006.-360 б.
7. Информатика. Базовый курс 7-9 кл./Под ред. Семакина И.Г..-М.:Бином,2004.-
  390 с.
8. Каймин В.А. Информатика:Учебник.-М.,2000
9. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др.-СПб.,2001
                Қосымша әдебиет
1. Шапошников, А. Издательские компьютерные системы. Книга пользователя.
  [Текст]. - М.: ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.
2. Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.: "АСТПРЕСС СКД",
  2002. - 640 с.
3. Молочков. В. П. Издательство на компьютере. Самоучитель. [Текст]. - СПб:
  БХВ-Петербург, 2004. - 736 с.
4. Роуз, К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 7 за 24 часа. [Текст]. -
  М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 448 с.
5. Дж. Куртер, А.Маркви, Microoft Office 2000, Санк-Петербург-2001
6. Макаров Н.В. Информатика, Санк-Петербург: «Питер»-2000


-----------------------
         Компьютерді шығармашылық жұмыста қолдану

Қазіргі уақытта компьютерлер тек есептеу жүргізу және мәтінді өңдеу үшін
ғана қолданылмайды. Шығармашылық жұмыстарда да компьютер өз орныны тапты.

Автоматтандырылған жобалау жүйелері
Шығармашылық жұмыстардың ішінде дизайнерлік жұмысатр ең күрделісі болып
табылады. Қазіргі уақытта осы жұмыстардың  барлығы  автоматтандырылған
жобалау жүйелері көмегімен жасалады...................................

####################
****************************************************************************
****************************************************************

****************************************

************************

********************

                   2

                   3

                   4

                   6

                   3

                   4

                   5

                   1