істеу - баспа - компьютер - дайындау - текст - іскерлік - заманғы

|Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі                 |
|Семей қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ               |
|3 деңгейдегі СМК құжаты      |ПОӘК        |ПОӘК            |
|                  |          |042.14.2.07.1.20.хх/01-2013|
|                  |          |              |
|                  |          |              |
|                  |          |              |
|ПОӘК                |03.09.2013ж     |              |
|Оқытушыға арналған         |№..... басылым   |              |
|«Іскерлік құжаттарды дайындау және |          |              |
|өңдеу» пәні бойынша оқу жұмыс   |          |              |
|бағдарламасы            |          |              |
         «Іскерлік құжаттарды дайындау және өңдеу»
            ПӘНІН ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


        5В011100 - «Информатика» мамандығына арналған


         ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


                  Семей
                  2013

                 АЛҒЫ СӨЗ

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған:_________  Семей  қаласы  Шәкәрім  атындағы  Мемлекеттік
университеті, Информатика кафедрасының аға оқытушысы Рысжанова А.С.
   «___»__________ 2013ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Информатика кафедрасының отырысында талқыланды
   Хаттама № 1 «11» қыркүйек 2013 ж.

   Кафедра меңгерушісі _________________ Абишова А.А.

2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында
талқыланды


   Хаттама №1 «12» қыркүйек 2013 ж.

   Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова Қ.А.

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды
   Хаттама №1 «18» қыркүйек 2013 ж.


Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы _____________ Г.К.Искакова


БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ


                  МАЗМҰНЫ

|Қолданылу облысы                         |    |
|Нормативті сілтемелер                      |    |
|Жалпы жағдайлар                         |    |
|Оқытушыға арналған оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны       |    |
|Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары           |    |
|Пән бойынша оқу-әдістемелік карта                |    |
|Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы         |    |
|Әдебиеттер                            |    |               1. Қолданылу облысы


   «Іскерлік құжаттарды дайындау және өңдеу» пәні  бойынша  Оқыту-
әдістемелік кешен 5В011100 – «Информатика» мамандығының  студенттеріне
арналған. Кешен студенттерді пәннің мазмұнымен, пәннің көкейкестілігі мен
қажеттілігімен, курс саясатымен, оқу барысында  үйренетін  машықтармен
таныстырады. Оқыту-әдістемелік кешен пәнді оқыту үшін негізгі бағдар болып
табылады.


             2. Нормативті сілтемелер
   Бұл «Іскерлік құжаттарды дайындау және өңдеу» пәні бойынша Оқытушыға
арналған оқу жұмыс  бағдарламасы  оқыту  процесін  келесі  құжаттарда
келтірілген талаптар мен ұсыныстарға сәйкес жүргізу үшін құрастырылған және
 реттейді:
     – 5В011100 – «Информатика» мамандығына ҚР МЖМБС  3.08.317-2006.
      Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің 2005 ж.
      23 желтоқсанындағы №779 бұйрығымен  бекітілген  және  іске
      қосылғын.
     – СТУ 042 – РГКП – СГУ – 4-2013 Университет стандарты «Пәннің
      оқыту әдістемелік комплексін дайындауға жалпы талаптар»;
     –  ДП-042-1.01–2013  Құжатталған  процедура  «Пәннің  оқыту
      әдістемелік комплексінің құрылымы мен мазмұны»
               3. Жалпы жағдайлар
  3. 1. Пәннің қысқаша мазмұны
   Бұл ПОӘК 5В011100– Информатика  мамандығы студенттерінің «Іскерлік
құжаттарды дайындау және өңдеу» пәнін оқуға арналған.
   Қазақстан Республикасының жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру
стандартына сәйкес «Іскерлік құжаттарды дайындау және өңдеу» курсы оқытудың
басты мақсаттарын жүзеге асыруды қамтамасыз етеді: курстың негізгі мақсаты
студенттерді компьютерде баспа басылымдарын дайындауға болатын программалық
жабдықтармен, сонымен қатар баспа  жүйесінің  техникалық  құралдарымен
таныстыру.
   Үстелге қоятын баспа жүйесімен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын
қалыптастыру және компьютерді меңгерудің практикалық  негізін  дамыту.
Айтылған дағдыларды білімді студент қазіргі заманғы  дамыған  есептеу
техникасын  өндірісте,  ғылымда  және  мектеп  пәндерінде  қолданбалы
программалық жабдықтарда қолдана алуы.
3.2. Пәннің мақсаты
   Курстың негізгі мақсаты студенттерді компьютерде баспа басылымдарын
дайындауға болатын программалық жабдықтармен, сонымен қатар баспа жүйесінің
техникалық құралдарымен таныстыру.
   Үстелге қоятын баспа жүйесімен жүмыс істеудің практикалық дағдыларын
қалыптастыру және компьютерді меңгерудің практикалық  негізін  дамыту.
Айтылған дағдылар мен білімді студент қазіргі заманғы дамыған есептеу
техникасын  өндірісте,  ғылымда  және  мектеп  пәндерінде  қолданбалы
программалық жабдықтарда қолдана алуы.
  3.3. Пән міндеті:
1. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдануды үйрету;
2. Қазіргі заманғы есептегіш құралдар, олардың құрамы мен функцияларын
  ажырата білуге үйрету;
3. Мамандығында игерген білімді программалық жабдықтар мен техниканы
  қолдануда үйлестіре білу.


  3.4. Пәнді оқып, аяқтаған студенттердің
 Білуі керек:
  1.    "Microsoft Word", "Microsoft Publisher", "Adobe PageMaker"
   программалық жабдықтармен баспа басылымдарын дайындай алуы керек;
  2. Техникалық құралдар: сканер, принтер, цифрлық камераларды баспа
   басылымдарын дайындауда қолдана білу.


  3.5. Пән пререквизиттары:
    3.5.1. Информатика
    3.5.2. Компьютерлік графика
    3.5.3. Компьютерлік технологиялар
  3.6. Пән постреквизиттары:
    3.6.1. Педагогкалық іс-тәжірибиеде
    3.6.2. Болашақ кәсіптік жұмысында


1-кесте. Оқу жоспарынан ақпарат


  |Курс               |Семестр       |Кредит       |Дәріс   |
|Дәріс сабақтары  |Зертханалық  |          |          |     |
|         |сабақтар    |          |          |     |
|1         |2       |3          |4         |5     |
|Пәннің негізгі  |Қазіргі заманғы|Компьютер      |Қазіргі заманғы  |ауызша  |
|түсініктері. Баспа|басылымдарға  |          |басылымдарға талдау|     |
|жүйесінің даму  |талдау жасау  |          |жасау       |     |
|тарихы      |        |          |          |     |
|Верстканың    |        |Компьютер      |          |     |
|дәстүрлері мен  |        |          |          |     |
|заңдары.     |        |          |          |     |
|Терминологиясы.  |        |          |          |     |
|Баспа жүйесінің  |        |Компьютер      |          |     |
|техникалық    |        |          |          |     |
|құралдары.    |        |          |          |     |
|Полиграфиялық   |        |          |          |     |
|жұмыстар үшін   |        |          |          |     |
|компьютерлерге  |        |          |          |     |
|қойылатын     |        |          |          |     |
|талаптар.     |        |          |          |     |
|Сканер. Құжаттарды|        |Компьютер      |          |     |
|сканерлеу.    |        |          |          |     |
|Принтер. Көбейткіш|        |          |          |     |
|техникалар.    |        |          |          |     |
|Басылымды     |        |Компьютер      |          |     |
|дайындаудың    |        |          |          |     |
|технологиялық   |        |          |          |     |
|процессі. Баспа  |        |          |          |     |
|жүйесінің     |        |          |          |     |
|программалық   |        |          |          |     |
|жабдығы.     |        |          |          |     |
|Microsoft Word:  |Microsoft   |Компьютер      |Microsoft Word-тың |Жазбаша, |
|верстканың және  |Word-тың    |          |программалық    |ауызша  |
|макеттеудің    |программалық  |          |құралдарымен    |     |
|мүмкіндіктері.  |құралдарымен  |          |басылымдар дайындау|     |
|         |басылымдар   |          |          |     |
|         |дайындау    |          |          |     |
|Microsoft Word-тың|Microsoft Word:|Компьютер      |Microsoft Word:  |Жазбаша, |
|инструментариі  |верстканың және|          |верстканың және  |ауызша  |
|жәнебаспа     |макеттеудің  |          |макеттеудің    |     |
|жүйесінің     |мүмкіндіктері |          |мүмкіндіктері   |     |
|қызметінен    |        |          |          |     |
|айырмашылығы   |        |          |          |     |
|Microsoft Word-ты |        |Компьютер      |          |Жазбаша, |
|баспа       |        |          |          |ауызша  |
|бағдарламалары  |        |          |          |     |
|үшін баптау.   |        |          |          |     |
|Microsoft Word-ты |        |Компьютер      |          |Жазбаша, |
|верстка үшін   |        |          |          |ауызша  |
|пайдаланудың   |        |          |          |     |
|мүмкіндіктері:  |        |          |          |     |
|колонтитулдарды, |        |          |          |     |
|автофигураны   |        |          |          |     |
|пайдалану,    |        |          |          |     |
|суреттерді қою.  |        |          |          |     |
|Microsoft Office |MO Publisher-де|Компьютер      |MO Publisher-де  |Жазбаша, |
|Publisher     |жаңа құжат   |          |жаңа құжат     |ауызша  |
|интерфейсінің   |дайындау.   |          |дайындау. Басылым |     |
|баспа жүйесі   |Басылым    |          |құжатымен жұмыс  |     |
|         |құжатымен жұмыс|          |жасау.       |     |
|         |жасау     |          |          |     |
|Microsoft Office |MO Publisher  |Компьютер      |MO Publisher    |Жазбаша, |
|Publisher-де жаңа |программасының |          |программасының   |ауызша  |
|құжат дайындау.  |көмегімен   |          |көмегімен буклеттер|     |
|Басылым құжатымен |буклеттер   |          |жасау       |     |
|жұмыс жасау.   |жасау.     |          |Microsoft Office  |     |
|         |MO Publisher  |          |Publisher     |     |
|         |интерфейсінің |          |интерфейсінің баспа|     |
|         |баспа жүйесі  |          |жүйесі.      |     |
|Adobe PageMaker  |PageMaker баспа|Компьютер      |Adobe PageMaker  |Жазбаша, |
|баспа жүйесі.   |жүйесі. Adobe |          |баспа жүйесі. Adobe|ауызша  |
|Adobe PageMaker  |PageMaker жұмыс|          |PageMaker жұмыс  |     |
|жұмыс істеу    |істеу негіздері|          |істеу негіздері  |     |
|негіздері.    |        |          |          |     |
|Adobe PageMaker-де|PageMaker-де  |Компьютер      |Adobe PageMaker-де |Жазбаша, |
|графикалық    |графикалық   |          |графикалық     |ауызша  |
|элементтермен   |элементтермен |          |элементтермен жұмыс|     |
|жұмыс істеу    |жұмыс істеу  |          |істеу.       |     |
|Adobe PageMaker-де|Adobe     |Компьютер      |Adobe PageMaker-де |Жазбаша, |
|мәтінді енгізу,  |PageMaker-де  |          |мәтінді енгізу.  |ауызша  |
|мәтіндік     |мәтінді енгізу |          |мәтіндік блоктармен|     |
|блоктармен жұмыс |Adobe     |          |жұмыс істеу.    |     |
|істеу.      |PageMaker-де  |          |          |     |
|Объектілермен   |мәтіндік    |          |          |     |
|жұмыс істеу    |блоктармен   |          |          |     |
|тәсілдері.    |жұмыс істеу  |          |          |     |
|Adobe PageMaker-де|Adobe     |Компьютер      |Adobe PageMaker-де |Жазбаша, |
|кескіндермен жұмыс|PageMaker-де  |          |мәтіндік блоктармен|ауызша  |
|істеу. Көп бетті |объектілермен |          |жұмыс істеу    |     |
|жарияланымда жұмыс|жұмыс істеу  |          |          |     |
|істеу.      |тәсілдері   |          |          |     |
|         |Adobe     |          |          |     |
|         |PageMaker-де  |          |          |     |
|         |кескіндермен  |          |          |     |
|         |жұмыс істеу  |          |          |     |
|         |Adobe     |          |          |     |
|         |PageMaker-де  |          |          |     |
|         |көп бетті   |          |          |     |
|         |жарияланыммен |          |          |     |
|         |жұмыс істеу.  |          |          |     |

      7. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
4-кесте. Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жабдықталу картасы
|Оқулықтар мен оқу-әдістемелік  |Экз. саны |Студенттер саны |Жабдықталу     |
|құралдардың аттары        |      |         |%         |
|С.В.Симанович и др. Информатика. |10     |13        |76         |
|Базовый курс, Питер,2001 г.   |      |         |          |
|Шапошников, А. Издательские   |1     |13        |7         |
|компьютерные системы. Книга   |      |         |          |
|пользователя. [Текст]. - М.:   |      |         |          |
|ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.    |      |         |          |
|Молочков. В. П. Издательство на |1     |13        |7         |
|компьютере. Самоучитель. [Текст].|      |         |          |
|- СПб: БХВ-Петербург, 2004. - 736|      |         |          |
|с.                |      |         |          |
|Острейковский В.А. Информатика, |6     |13        |46         |
|Москва, 2000 г.         |      |         |          |
|Макарова Н.В. Информатика.    |5     |13        |38         |
|Практикум. Москва, 1998 г.    |      |         |          |
|Волкова А.К. Информационные   |6     |13        |46         |
|технологии. Москва, 2001 г    |      |         |          |
|Семакин И.Г., Залогова Л.А.,   |10     |13        |76         |
|Русакова С.В., Шестакова     |      |         |          |
|Л.В.Информатика. Базовый курс.  |      |         |          |
|Москва,1998 г.          |      |         |          |

              8. Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер
1. Острейковский В.А. Информатика. Учебное пособие М, Высшая школа, 1999 г.
2. Информатика: Учебник.-/Под ред Н.В.Макаровой.-М., 2000
3. Балапанов, Е.Қ. Жаңа информациялық технологиялар: информатикадан 30
  сабақ. - Алматы, 2005
4. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б, Мадьярова Г.А., Мамырбек Ғ.Б. Информатика
  терминдерінің түсіндірме сөздігі. - Алматы, 2006
5. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Дүзбаева Р.М., Мадьярова Г.А. Microsoft
  Word мәтін редакторы. - Алматы, 2005
6. Камардинов О. Информатика:жоғары және орта оқу орындарына арналған  оқу
  құралы.-Алматы:Қарасай, 2006.-360 б.
7. Информатика. Базовый курс 7-9 кл./Под ред. Семакина И.Г..-М.:Бином,2004.-
  390 с.
8. Каймин В.А. Информатика:Учебник.-М.,2000
9. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др.-СПб.,2001
                Қосымша әдебиет
1. Шапошников, А. Издательские компьютерные системы. Книга пользователя.
  [Текст]. - М.: ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.
2. Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.: "АСТПРЕСС СКД",
  2002. - 640 с.
3. Молочков. В. П. Издательство на компьютере. Самоучитель. [Текст]. - СПб:
  БХВ-Петербург, 2004. - 736 с.
4. Роуз, К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 7 за 24 часа. [Текст]. -
  М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 448 с.
5. Дж. Куртер, А.Маркви, Microoft Office 2000, Санк-Петербург-2001
6. Макаров Н.В. Информатика, Санк-Петербург: «Питер»-2000

Қосымша Интернет жүйесінің анықтамасы

7.   Что   такое   книгопечатание.   [Электронный   ресурс].
  http://penza.fio.ru/personal/62/1/6/chto.htm
8. История  книжного  дела.  [Электронный  ресурс].  www.hi-edu.ru/x-
  books/xbook146/01/part-006.htm
9. Экскурс в историю зарождения и развития книги и печатного дела.
  [Электронный ресурс]. www.goldbook.ru/book_history/from_history.html
10. Три поколения  издательских  систем  Adobe  [Электронный  ресурс]
  http://www.osp.ru/publish/2002/02/038.htm
11. Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.: "АСТПРЕСС СКД",
  2002. - 640 с.
12. Глоссарий: словарь полиграфических терминов, полиграфический словарь
  [Электронный ресурс] http://publish.ruprint.ru/gloss