іскерлік - этика - этикасы - учебное - қатынас - бор - тақта
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ          |
|СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ        |
|3 деңгейлі СМЖ құжаты |       ПОӘК    |ПОӘК 042-18-2.1.027/01   |
|           |            |-2013           |
|ПОӘК         |Басылым № 2 28.08.2009ж.|              |
|Оқытушылар үшін    |орнына Басылым №3    |              |
|«Іскерлік қарым    |18.09.2013ж. ауыстырылды|              |
|қатынас этикасы»   |            |              | 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В050800 «Есеп және аудит»,
  5В050900 «Каржы», 5В050600 «Экономика» мамандықтардағы студенттер үшін
        «Іскерлік қарым қатынас этикасы» пәні бойынша
        ОҚЫТУШЫЛАР ҮШІН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ                  Семей
                  2013


                 Алғы сөз

 1.ӘЗІРЛЕГЕН


 Құрастырушы Омарбаева С.Т. аға оқытушы, «Менеджмент және маркетинг»
 кафедрасы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті


 2.ТАЛҚЫЛАҒАН
 2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Менеджмент және
 маркетинг» кафедрасының отырысында.
    «____28___ »___10_ __ 2013ж. № 3  Хаттама
 Кафедра меңгерушісі, э.к.ғ. ____________   Г.А. Орынбекова


 2.2. Қаржы-экономикалық факультетінің Оқу- әдістемелік Бюросының
 отырысында.


    «___13____ »__11____ 2013ж. № 3 Хаттама


 ОӘК төрағасы   ________________________  С.Х. Тойкин
 3.БЕКІТІЛДІ
 Университеттің Оқу- әдістемелік Кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған
 және ұсынылған.


    «___14____ »___11 __ 2013ж. № 2 Хаттама
 ОӘК төрағасы  _________________________   Искакова Г.К.           Мазмұны
  1. Қолданылу аумағы
  2. Нормативтік сілтемелер
  3. Жалпы ереже
  4. Оқытушылар үшін жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны (модульмен)
  5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі
  6. Пән бойынша оқу- әдістемелік картасы
  7. Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы
  8. Әдебиеттер


  1. ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

    «Іскерлік қарым қатынас этикасы» пәні  бойынша  оқу-әдістемелік
кешенінің құрамына кіретін пәннің оқытушылар үшін пәннің  жұмыс  оқу
бағдарламасы экономикалық мамандықтарының студенттеріне арналған

   2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

    «Іскерлік қарым қатынас этикасы» пәні бойынша оқытушылар үшін пәннің
жұмыс оқу  бағдарламасы келесі құжаттарға  сәйкес  оқу  процессіне
енгізілді және бекітілді:
  - ҚР МЖМБС  5.04.019-2011 -5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті
басқару», 5В050800 «Есеп  және  аудит»,  5В050900  «Каржы»,  5В050600
«Экономика» ҚР Білім және ғылым министрлігінің 17 маусым 2011 жылғы, № 261
бұйрығымен бекітілген.
   - СТУ 042- СГУ -5-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және
ресімдеудің жалпы талабы» университет стандарты
   - ДП 042- 1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және
мазмұны» құжатталған процедура    3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ:

   3.1. Пәннің қысқаша мазмұнының сипаттамасы. «Іскерлік қарым қатынас
этикасы» курсы эконоимикалық мамандықтарының  студенттеріне  арналған.
Берілген курс  өз қызығушылықтарын тактикалық,  рационалды  қамтамасыз
етудегі  және тиімді ынтымақтасуға жетудегі  әріптестер мен клиенттерге
ықпал етудегі дағдыларды меңгеру.
    3.2. Курстың мақсаты іскерлік қарым қатынас технологиясын, қазіргі
этикетті  және іскерлік шараларды өткізудің ерекшеліктерн білу  болып
табылады.
  3.3. Курстың міндеттері:
 – Іскерлік қарым қатынастың негізгі ережелерін меңгеру
 – Кәсіби этиканың негізгі ережелерін білу
 – Іскерлік шараларды ұйымдастырудағы дағдыларды алу
 – Іскерлік хаттарды жүргізудің технологиясын меңгеру.
 –
    3.4. Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу қажет:
 – Қарым қатынас теория, этика және іскерлік қарым қатынас психология
  саласында теориялық негіздерді білу;
 – Қарым қатынас теория, іскерлік қарым қатынас этика саласында білімнің
  болуы;
 – Келіссөздерді жүргізудің рационалды стратегияларын және тактикасын
  тәжірибеде қолдана білу;
 – Іскерлік салада нәтижелі тілдесу құралдар мен дағдыларды меңгеру;
 – Іскерлік қарым қатынастың реттеушілері мен әлеуметтік-психологиялық
  заңдылықтарының көрінісін білу;
 – ЖОО іскерлік қарым қатынастың нормаларын, ережелерін және принциптерін
  білу.


   3.5 Курстың пререквизиттері:
 – Психология;
 – Философия.
   3.6. Курстың постреквизиттері:
  - Менеджмент
  - Мемлекетті басқару теориясы
Кесте 1 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

|Курс                              |Семестр  |
|Дәріс сабағы                               |
|Модуль 1. Этиканың ғылым ретінде пайда болуы               |
|Тақырып 1. Іскерлік қарым қатынас этиканың негізгі түсініктері |     |
|Этика түсінігі. Этика және мораль. Іскерлік қарым қатыынастағы |2     |
|этикалық нормалар. Бизнес этиканың түсінігі.          |     |
|Тақырып 2. Антикалык заманындағы этикалық ойлар        |2     |
|Ерте замандағы этика. Батыс зиялыларының ойлары. Ұлттың рухани |     |
|құндылықтары                          |     |
|Тақырып 3. Тұлғаның жеке қасиеттері              |2     |
|Тұлға ұғымының әлеуметтік мәні. Адамға тән қасиеттер мен    |     |
|сапалар. Тұлғаның жеке қасиеттерінің мотивтері (түрткілері).  |     |
|Тақырып 4. Қазақ этикасының қалыптасуы             |2     |
|Қазақ халқының этикасы. Дала ғұламаларының этикалық ойлары.  |     |
|Қазақ этикасының зерттелуі.                  |     |
|Тақырып 5. Этиканың заңдар жинағы мен сапалы іскерліктердің  |2     |
|концепциясы                          |     |
|Iскер сапаның концепциясы. Бизнесменге сипаттама.       |     |
|Модуль 2. Іскерлік адам этикасының қалыптасуы               |
|Тақырып 6. Іскерлік адам имиджін қалыптастырудың ерекшеліктері |4     |
|Имиджінің түсінігі және басқарудағы оның ролі. Қазіргі нарық  |     |
|жағдайында имидж және бедел. Басшы имиджі. Имиджмейкингтің   |     |
|негіздері                           |     |
|Тақырып 7. Корпоративтік этика                 |2     |
|Әдеп және компания мәдениетi. Корпоративтi мәдениет.      |     |
|Корпоративтi мәдениеттiң негiзгi қызметтерiНачало формыКонец  |     |
|формы                             |     |
|Тақырып 8. Риторика негіздері                 |4     |
|Сөйлеу коммуникация этикасы. Анық сөйлеудің құралдары.     |     |
|Сөйлеудің бұзылуына ықпал ететің факторлар. Іскерлік қарым   |     |
|қатынастағы сөйлеуді құрастырудың негізгі ережелері.      |     |
|Тақырып 9. Тұлғааралық қарым қатынастардың жалпы заңдылықтары |2     |
|Тұлғааралық қатынастардың түсінігі. Тұлғааралық қатынастардың |     |
|жіктелуі және олардың функциялары. Ұжымда қақтығыстарды шешу. |     |
|Тұлғааралық қатынастардың қалыптасу және өту кезендері. Билік |     |
|ұғымы және ол туралы тұжырымдар.                |     |
|Модуль 3. Басқару этикасы                         |
|Тақырып 10. Әкімшілік (басқармалы) этика            |2     |
|Басқарма әдебiнiң түсiнiгi. Басшы әдiсi және стилi.      |     |
|Автократикалық және либералдық стильдердің айырмашылығы.    |     |
|Тақырып 11. Іскерлік келіссөздерді жүргізу үрдісі       |2     |
|Келіссөз процесі кезіндегі ойын теориясының мәні. Серіктестік |     |
|келіссөздердің мәні. Іскерлік мәжілісті ұйымдастыру және өткізу|     |
|Тақырып 12. Халықаралық компаниялардың іскерлік этикасы    |4     |
|Іскерлік этика. Іскерлік этика мен директорлар кеңестері. Этика|     |
|нормаларының негізінде іскерлік қатынастар мəдениетін жасау:  |     |
|іскерлік этика кодекс                     |     |
| Практикалық сабақ                            |
|Модуль 1. Этиканың ғылым ретінде пайда болуы               |
|Тақырып 1. Іскерлік қарым қатынас этиканың негізгі түсініктері |     |
|Этика түсінігі. Этика және мораль. Іскерлік қарым қатыынастағы |1     |
|этикалық нормалар. Бизнес этиканың түсінігі.          |     |
|Тақырып 2. Антикалык заманындағы этикалық ойлар        |1     |
|Ерте замандағы этика. Батыс зиялыларының ойлары. Ұлттың рухани |     |
|құндылықтары                          |     |
|Тақырып 3. Тұлғаның жеке қасиеттері              |1     |
|Тұлға ұғымының әлеуметтік мәні. Адамға тән қасиеттер мен    |     |
|сапалар. Тұлғаның жеке қасиеттерінің мотивтері (түрткілері).  |     |
|Тақырып 4. Қазақ этикасының қалыптасуы             |1     |
|Қазақ халқының этикасы. Дала ғұламаларының этикалық ойлары.  |     |
|Қазақ этикасының зерттелуі.                  |     |
|Тақырып 5. Этиканың заңдар жинағы мен сапалы іскерліктердің  |1     |
|концепциясы                          |     |
|Iскер сапаның концепциясы. Бизнесменге сипаттама.       |     |
|Модуль 2. Іскерлік адам этикасының қалыптасуы               |
|Тақырып 6. Іскерлік адам имиджін қалыптастырудың ерекшеліктері |2     |
|Имиджінің түсінігі және басқарудағы оның ролі. Қазіргі нарық  |     |
|жағдайында имидж және бедел. Басшы имиджі. Имиджмейкингтің   |     |
|негіздері                           |     |
|Тақырып 7. Корпоративтік этика                 |1     |
|Әдеп және компания мәдениетi. Корпоративтi мәдениет.      |     |
|Корпоративтi мәдениеттiң негiзгi қызметтерiНачало формыКонец  |     |
|формы                             |     |
|Тақырып 8. Риторика негіздері                 |2     |
|Сөйлеу коммуникация этикасы. Анық сөйлеудің құралдары.     |     |
|Сөйлеудің бұзылуына ықпал ететің факторлар. Іскерлік қарым   |     |
|қатынастағы сөйлеуді құрастырудың негізгі ережелері.      |     |
|Тақырып 9. Тұлғааралық қарым қатынастардың жалпы заңдылықтары |1     |
|Тұлғааралық қатынастардың түсінігі. Тұлғааралық қатынастардың |     |
|жіктелуі және олардың функциялары. Ұжымда қақтығыстарды шешу. |     |
|Тұлғааралық қатынастардың қалыптасу және өту кезендері. Билік |     |
|ұғымы және ол туралы тұжырымдар.                |     |
|Модуль 3. Басқару этикасы                         |
|Тақырып 10. Әкімшілік (басқармалы) этика            |1     |
|Басқарма әдебiнiң түсiнiгi. Басшы әдiсi және стилi.      |     |
|Автократикалық және либералдық стильдердің айырмашылығы.    |     |
|Тақырып 11. Іскерлік келіссөздерді жүргізу үрдісі       |1     |
|Келіссөз процесі кезіндегі ойын теориясының мәні. Серіктестік |     |
|келіссөздердің мәні. Іскерлік мәжілісті ұйымдастыру және өткізу|     |
|Тақырып 12. Халықаралық компаниялардың іскерлік этикасы    |2     |
|Іскерлік этика. Іскерлік этика мен директорлар кеңестері. Этика|     |
|нормаларының негізінде іскерлік қатынастар мəдениетін жасау:  |     |
|іскерлік этика кодекс                     |     |

5. Студенттердің өздік жұмыстарының және студенттердің оқытушылармен өздік
  жұмыстарының тақырыптары

5.1 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары
  1. Этикалық білім жүйесіндегі тұлға аралық қарым қатынастардың этикасы-
   баяндама.
  2. Толеранттылық, адамның құқықғы және жалпы игілік қарым қатынастың
   регулятивті идеясы ретінде- баяндама.
  3. Қарым қатынастағы әділділік және адамгершілік - эссе.
  4. Қарым қатынаста вербальді агрессияның пайда болудың алғышарттары және
   себептері- баяндама.
  5. Институционалды- орташа қарым қатынастар. Еңбек келісім шартпен
   ескертілген ерекше моральді міндеттемелер - баяндама.
  6. Басқарушылық абыройынның қосылдырулары. Көшбасшылықтың моральды
   негіздері- эссе
  7. Корпоративизм. Корпоративті кодекстер және олардың тағайындалуы- эссе
  8. Сигнализаторлау, оның түрлері және моральді бағасы - баяндама.
 5.2 Студенттердің оқытушылармен өздік жұмыстарының тақырыптары
  1. Басқарудың адамгершілік принциптері. Басқарушының этикеті.
  2. Корпоративті этика және оның функциялары.
  3. Іскерлік әңгімелесу табыстылығының факторлары.
  4. Сөз этикеті вербальді агрессияны болдырмаудың құралы ретінде
  5. Іскерлік қарым қатынастағы адамгершілік жауапкершіліктің түрлері.
  6. Басқарушылық этика.

6.ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
                               Кесте 3
|Тақырып              |Әдістемелік |Өз бетімен оқу |Бақылау  |
|                  |материалдар,|сұрақтары   |формасы  |
|                  |плакаттар  |        |      |
|Дәрістер    |Практикалық(семинар|      |        |      |
|        |)         |      |        |      |
|        |сабақтары     |      |        |      |
|Тақырып 1.   |Тақырып 1. Іскерлік|Тақта. бор, |1,2,3     |Конспект  |
|Іскерлік қарым |қарым қатынас   |конспект,  |        |      |
|қатынас    |этиканың негізгі  |оқулықтар  |        |      |
|этиканың    |түсініктері    |ситуациялық |        |      |
|негізгі    |          |тапсырмалар |        |      |
|түсініктері  |          |      |        |      |
|Тақырып 2.   |Тақырып 2.     |Тақта. бор, |1,2,3     |Сұхбаттасу |
|Антикалык   |Антикалык     |конспект,  |        |      |
|заманындағы  |заманындағы    |оқулықтар  |        |      |
|этикалық ойлар |этикалық ойлар   |ситуациялық |        |      |
|        |          |тапсырмалар |        |      |
|Тақырып 3.   |Тақырып 3. Тұлғаның|Тақта. бор, |1,2,3,4    |Баяндама  |
|Тұлғаның жеке |жеке қасиеттері  |конспект,  |        |      |
|қасиеттері   |          |оқулықтар  |        |      |
|        |          |ситуациялық |        |      |
|        |          |тапсырмалар |        |      |
|Тақырып 4.   |Тақырып 4. Қазақ  |Тақта. бор, |1,2,3     |Баяндама  |
|Қазақ     |этикасының     |конспект,  |        |      |
|этикасының   |қалыптасуы     |оқулықтар  |        |      |
|қалыптасуы   |          |ситуациялық |        |      |
|        |          |тапсырмалар |        |      |
|Тақырып 5.   |Тақырып 5. Этиканың|Тақта. бор, |1,2,3     |Мысал   |
|Этиканың заңдар|заңдар жинағы мен |конспект,  |        |келтіру  |
|жинағы мен   |сапалы       |оқулықтар  |        |      |
|сапалы     |іскерліктердің   |ситуациялық |        |      |
|іскерліктердің |концепциясы    |тапсырмалар |        |      |
|концепциясы  |          |      |        |      |
|Тақырып 6.   |Тақырып 6. Іскерлік|Тақта. бор, |1,2,3,4    |Диалогты  |
|Іскерлік адам |адам имиджін    |конспект,  |        |құру    |
|имиджін    |қалыптастырудың  |оқулықтар  |        |      |
|қалыптастырудың|ерекшеліктері   |ситуациялық |        |      |
|ерекшеліктері |          |тапсырмалар |        |      |
|Тақырып 7.   |Тақырып 7.     |Тақта. бор, |1,2,3     |Талдау   |
|Корпоративтік |Корпоративтік этика|конспект,  |        |жасау   |
|этика     |          |оқулықтар  |        |      |
|        |          |ситуациялық |        |      |
|        |          |тапсырмалар |        |      |
|Тақырып 8.   |Тақырып 8. Риторика|Тақта. бор, |1,2,3     |Конспект  |
|Риторика    |негіздері     |конспект,  |        |      |
|негіздері   |          |оқулықтар  |        |      |
|        |          |ситуациялық |        |      |
|        |          |тапсырмалар |        |      |
|Тақырып 9.   |Тақырып 9.     |Тақта. бор, |1,2,3,4    |Сұхбаттасу |
|Тұлғааралық  |Тұлғааралық қарым |конспект,  |        |      |
|қарым     |қатынастардың жалпы|оқулықтар  |        |      |
|қатынастардың |заңдылықтары.   |ситуациялық |        |      |
|жалпы     |          |тапсырмалар |        |      |
|заңдылықтары. |          |      |        |      |
|Тақырып 10.  |Тақырып 10.    |Тақта. бор, |1,2,3     |Баяндама  |
|Әкімшілік   |Әкімшілік     |конспект,  |        |      |
|(басқармалы)  |(басқармалы) этика |оқулықтар  |        |      |
|этика     |          |ситуациялық |        |      |
|        |          |тапсырмалар |        |      |
|Тақырып 11.  |Тақырып 11.    |Тақта. бор, |1,2,3     |Баяндама  |
|Іскерлік    |Іскерлік      |конспект,  |        |      |
|келіссөздерді |келіссөздерді   |оқулықтар  |        |      |
|жүргізу үрдісі |жүргізу үрдісі   |ситуациялық |        |      |
|        |          |тапсырмалар |        |      |
|Тақырып 12.  |Тақырып 12.    |Тақта. бор, |1,2,3,4    |Конспект  |
|Халықаралық  |Халықаралық    |конспект,  |        |      |
|компаниялардың |компаниялардың   |оқулықтар  |        |      |
|іскерлік    |іскерлік этикасы  |ситуациялық |        |      |
|этикасы    |          |тапсырмалар |        |      |

7.ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

Кесте 4- Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
|Оқулықтар,       |Жалпы саны  |Магистарнттардың |Қамтамасыз етілу |
|оқу-әдістемелік    |       |саны       |пайызы,%     |
|әдебиеттердің аттары  |       |         |         |
|Громова Л.А. Этика   |2       |2         |100        |
|управления – Учебное  |       |         |         |
|пособие: Санкт     |       |         |         |
|–Петербург – 2007г   |       |         |         |
|Горбатов А.В., Елескина|1       |2         |50        |
|О.В Деловая этика –  |       |         |         |
|Учебное пособие:    |       |         |         |
|Кемерово, 2007г    |       |         |         |
|Коробкова С.Н. Этика  |1       |2         |50        |
|делового общения-   |       |         |         |
|Учебное пособие    |       |         |         |
|–Санкт-Петербург, 2004 |       |         |         |
|г..          |       |         |         |
|Кащенко С.Г. Искусство |1       |2         |50        |
|общения: Учебник. –  |       |         |         |
|Симферополь, 2008   |       |         |         |
|Рева В.Е. Деловое   |1       |2         |50        |
|общение : Учебное   |       |         |         |
|пособие. – Пенза: ПГУ, |       |         |         |
|2003. – 240 с     |       |         |         |
|Узерина М.С. Этика   |1       |2         |50        |
|делового общения:   |       |         |         |
|Учебное пособие-    |       |         |         |
|Ульяновск, 2004г    |       |         |         |
|Шеретов Ведение    |1       |2         |50        |
|переговоров: Учебное  |       |         |         |
|пособие. – Алматы:   |       |         |         |
|Издательство «Юрист», |       |         |         |
|2008.         |       |         |         |


   8. ӘДЕБИЕТТЕР
   8.1 Негізгі әдебиеттер

8.1.1Громова Л.А. Этика управления – Учебное пособие: Санкт –Петербург –
2007г
8.1.2 Горбатов А.В., Елескина О.В  Деловая этика – Учебное пособие:
Кемерово, 2007г.
8.1.3 Коробкова С.Н. Этика делового общения- Учебное пособие –Санкт-
Петербург, 2004 г..
8.1.4 Рева В.Е. Деловое общение : Учебное пособие. – Пенза: ПГУ, 2003. –
240 с.
8.1.5 Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. –
М.: Экономист, 2006
8.1.6 Узерина М.С. Этика делового общения: Учебное пособие- Ульяновск,
2004г
8.1.7 Шеретов Ведение переговоров: Учебное пособие. – Алматы: Издательство
«Юрист», 2008.
   8.2 Қосымша әдебиеттер
8.2.1.Киселев Е.А. Основы обшей риторики. Учебное пособие. - М.: Московский
международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. –
158 с.
8.2.2. Ведение переговоров и разрешение конфликтов / Пер. с англ.- М:
Альпина Бизнес Букс, 2006.
8.2.3 Ковальчук А.С. К 56 Основы имиджелогии и делового общения: Учебное
пособие для студентов вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д: изд-во
«Феникс», 2004.
8.2.3 Колтунова М.Ф. Язык и деловое общение. Нормы, Риторика, Этикет:
Учебное пособие. М.: Экономика, 2000.
8.2.4 Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Деловое общение. – Воронеж:
Воронежский государственный университет, 2004. – 57 с.
8.2.5 Кузин Ф. А. Культура делового общения: Практическое пособие. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М.: 2002.
8.2.6 Кузнецов И.Н. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для
студентов вузов. - М.: ЮНИТН-ДАНА, 2005.
8.2.7 Кузнецова О.В. Деловое общение - Ростов н/Д.: Феникс, 2003.
8.2.8 Мельник Г.С. Общение в журналистике: секреты мастерства. 2-е изд.,
перераб. - СПб.: Питер, 2008.
8.2.9 Ханников А.В. Деловой этикет и ведение переговоров: Правила хорошего
тона с комментариями психолога. – М.:, 2005.